نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

در کتاب دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اقدامات ایران برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر تبیین شده است. نویسنده اثر ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته در این حوزه، در چارچوب روش سوات از یک سو به معرفی نقاط قوت و ضعف دیپلماسی زیست محیطی ایران پرداخته و از سوی دیگر فرصت ها و تهدیدهای پیش‌روی این دیپلماسی را معرفی کرده است. نویسنده با اتکا به یافته های حاصل از اجرای سوات، پیشنهادهایی را برای تقویت دیپلماسی زیست محیطی ارائه کرده است. این اثر می‌کوشد خواننده را با وضعیت دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر آشنا سازد، و از این جهت دارای امتیازات فراوانی است. اما در عین حال ضعف هایی دارد. ضعف‌های اثر در دو بخش شکلی و محتوایی قابل تقسیم بندی است. وجود اشکالات نگارشی و ویرایشی، و فقدان بخش نتیجه گیری مهمترین اشکال شکلی، و کاربرد نامناسب روش سوات و ابهام در کاربرد مفهوم دیپلماسی مهمترین اشکال محتوایی اثر است. رفع این اشکالات می تواند به ارتقاء کیفی اثر منتهی شود. در این مقاله با رویکردی نقادانه تلاش شده است ضمن معرفی کتاب دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اشاره به امتیازات آن، ضعف ها و نارسایی های اثر بیان گردد تا در چاپ های بعدی مورد توجه نویسندگان آن قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Islamic Republic of Iran’s Environmental Diplomacy in the Caspian Sea”

نویسنده [English]

  • Hakem Ghasemi

Associate Professor, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran

چکیده [English]

The book “Islamic Republic of Iran’s Environmental Diplomacy in the Caspian Sea” has explained Iran's diplomacy to protect the environment of the Caspian Sea. The author of the book, in the framework of the SWOT method, has offered the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Iran’s environmental diplomacy in the Caspian Sea. Concerning the conclusion of the book, the author offers suggestions for strengthening Iran’s diplomacy. The author of the book tries to acquaint the readers with the situation of Iran’s environmental diplomacy in the Caspian Sea, and for this reason, it has many advantages. But at the same time, it has many weaknesses. The weaknesses of the book can be divided into two parts: form and content. Writing and editing problems and the lack of a conclusion section are the most important formal weaknesses, and the incorrect implementation of the SWOT method and ambiguity in the application of the concept of diplomacy are the most important content weaknesses of the book. Removing these weaknesses can lead to improving the quality of the book. In this article, with a critical approach, an attempt has been made to introduce the book "Environmental Diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea" and its advantages and to point out weaknesses of the book to be considered by its author in the next editions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Diplomacy
  • Environmental Diplomacy
  • Diplomacy of the Islamic Republic of Iran
  • Caspian Sea
امانی، عبدالرضا(1389). "نگرشی به روش تحلیلیSWOT"، قابل دریافت از:
حسن لی، علی مراد(1393).  تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیست.  تهران:  جهاد دانشگاهی.
سازمند، بهاره,  علی امامی فر(1398).  دیپلماسی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر.  تهران: نشر مخاطب.
سیف زاده، سید حسین(1368). نظریه های مختلف روابط بین الملل.  تهران:  سفیر.
طیبی، سبحان(1396).  دیپلماسی محیط زیست و تاثیر آن بر تعاملات بین المللی و صلح جهانی.  تهران: انتشارات خرسندی.
طیبی، سبحان,  مریم اسماعیلی فرد(1396).  دیپلماسی محیط زیست.  تهران:  مجمع علمی و فرهنگی مجد.
فرانکل، جوزف(1369). روابط بین الملل در جهان متغییر. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
نپوری زاده، بهنام(1369). علائم ضعیف تغییر: مفاهیم و روشها. تهران: شرکت پیشرو فناوری قائد.
هالستی،  کالوی یاکو(1385). مبانی تحلیل سیاست بین الملل. ترجمه بهرام مستقیمی، و مسعود طارم سری.  تهران:  مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.