زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی الفنون الأدبیة و أعلامها فی النهضة العربیة الحدیثة

دانش محمدی؛ خلیل پروینی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، ، صفحه 109-125

چکیده
  چکیدهالفنون الأدبیة و أعلامها فی النهضة العربیة الحدیثة از جمله مهم‌ترین آثار أنیس الخوری المقدسی است که در آن به تحلیل فنون نثری و أعلام آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می‌پردازد. این جستار می‌کوشد با بررسی این کتاب بر اساس معیارهای تألیف کتاب آموزشی، نقاط مثبت و منفی این اثر را به عنوان پژوهشی در حوزة تاریخ ادبیات ...  بیشتر