نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌دکتری عربی‌تربیت‌مدرس

2 دانشیار ادبیات عربی، تربیت مدرس

چکیده

چکیده
الفنون الأدبیة و أعلامها فی النهضة العربیة الحدیثة از جمله مهم‌ترین آثار أنیس الخوری المقدسی است که در آن به تحلیل فنون نثری و أعلام آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می‌پردازد. این جستار می‌کوشد با بررسی این کتاب بر اساس معیارهای تألیف کتاب آموزشی، نقاط مثبت و منفی این اثر را به عنوان پژوهشی در حوزة تاریخ ادبیات تبیین کند. در این بررسی ابتدا تحلیل بیرونی اثر شامل معرفی کلی مؤلف و اثر، خاستگاه تاریخی و اجتماعی اثر، و مؤلف و موضوعات اصلی و کانونی اثر صورت خواهد گرفت. سپس ویژگی‌های شکلی و محتوایی کتاب بررسی خواهد شد. از مهم‌ترین مواردی که در بخش محتوایی بررسی می‌شود رویکرد تحلیلی و روش نقدی نویسنده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد نویسنده در این کتاب رویکرد علمی ـ فنی و روش نقدی او فنی و جامعه‌شناختی است. از جمله نقاط ضعف کتاب فقدان هماهنگی میان عنوان کتاب و مباحث اصلی آن است. همچنین از جمله نقاط قوت کتاب ارائة روشمند فنون نثری و اعلام آن و دربرگرفتن حجم بالای دیدگاه‌های نقدی و تحلیلی در کنار مسائل تاریخی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the book” alfonun aladabiat va alameha fenahzaht alarabiat alhadisat”

نویسندگان [English]

  • Danesh mohammadi 1
  • khalil parvini 2

چکیده [English]

Abstract
The book” alfonun aladabiat va alameha fenahzaht alarabiat alhadisat” is the most important works of Anis “Khoury” Jerusalem. Hi is one of the famous waiters’ researchers and criticism in Arabic language and literature the author has analyzes the prose in the nineteenth and twentieth century’s. This paper examines the characteristics of the form and content of this book. In the content, author’s Critical approach will be discussed. The results show that author’s critical approach is scientifically- technically. Weaknesses of the book are the lack of coordination among the book titles and topics. The strengths of the book are Systematic presentation of prose and the inclusion of the Critical analysis with analyzes of the history of literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Anis Alkhori Almaghdasi
  • alfonun aladabiat va alameha fenahzaht alarabiat alhadisat
  • book’s criticism
  • Technical scientific approach
منابع
بروینی، خلیل، حامد صدقی، و دانش محمدی (2012). «أنیس الخوری المقدسی ناقدا (دراسة فی آرائه و مناهجه النقدیة)»، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداب، ج 10، ش 2.
حسین، طه (1933). فی الأدب الجاهلیّ، القاهرة: مطبعة فاروق.
رمضان یوسف، محمد خیر (1397 – 1415 هـ). تکملة معجم المؤلّفین وفیات، بیروت: دار ابن حزم.
الزرکلی، خیرالدین (1986). الأعلام، المجلّد الثانی، بیروت: دار العلم للملایین.
زیتونی، لطیف ( 1978). «حرکة الترجمة فی لبنان فی عصر النهضة 1800 – 1918»، ماجستیر، بیروت: الجامعة اللبنانیة.
کحالة، عمررضا (1993). معجم المؤلّفین، بیروت: مؤسسة الرسالة.
محمّد عیاد، شکری (1993). المذاهب الأدبیّة و النقدیّة عند العرب و الغربیین، الکویت: عالم المعرفة.
محمدی، دانش (1389). «دراسة آراء أنیس الخوری المقدسی النقدیة»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
مرزوق، حلمی (1983). تطوّر النقد و التفکیر الأدبیّ الحدیث فی الربع الأوّل من القرن العشرین، بیروت: دار النهضة العربیّة.
المقدسی، أنیس (1990). الفنون الأدبیّة و أعلامها فی النهضة العربیّة الحدیثة، بیروت: دار العلم للملایین.