زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی

آتوسا رستم بیک تفرشی؛ احمد رمضانی واسوکلائی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 15-34

چکیده
  چکیدهآموزش فرهنگ در یادگیری زبان خارجی و کاربرد متناسب آن در بافت‌‌های مختلف نه‌تنها مؤثر است، بلکه در مواردی گریزناپذیر. برای آموزش فرهنگ همراه با زبان خارجی روش‌‌های گوناگونی را می‌‌توان در پیش گرفت. در‌واقع آموزش زبان خارجی، خارج از بافت فرهنگی زبانِ هدف، تنها زمانی کارامد خواهد بود که با آموزش دست‌کم برخی از ویژگی‌‌های ...  بیشتر