نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان‌شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دکترای زبان‌شناسی، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

چکیده
آموزش فرهنگ در یادگیری زبان خارجی و کاربرد متناسب آن در بافت‌‌های مختلف نه‌تنها مؤثر است، بلکه در مواردی گریزناپذیر. برای آموزش فرهنگ همراه با زبان خارجی روش‌‌های گوناگونی را می‌‌توان در پیش گرفت. در‌واقع آموزش زبان خارجی، خارج از بافت فرهنگی زبانِ هدف، تنها زمانی کارامد خواهد بود که با آموزش دست‌کم برخی از ویژگی‌‌های فرهنگی جامعة زبانی هم‌زمان باشد. در این پژوهش، از یک‌سو، تلاش شده است تا با نگاهی به دو مفهوم زبان و فرهنگ نقش این دو در آموزش زبان بررسی شود. برای نیل به این هدف، مباحث نظری ارائه‌شده در این زمینه و برخی از پژوهش‌های انجام‌شده مرور می‌‌شوند و مثال‌‌هایی برای روشن‌شدن بحث ارائه می‌شوند. ازسوی ‌دیگر، مباحث مرتبط با فرایند آموزش و یادگیری زبان و نیازهای پژوهشی این حیطه بررسی می‌شود. در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی برای مرور پژوهش‌‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

On the Role of Culture in Language Teaching

نویسندگان [English]

  • Atousa Tafreshi 1
  • Ahmad Vasookolaee 2

چکیده [English]

Objective: This research aims at investigating the role of culture in language teaching through reviewing the concepts of language and culture and examining their relation. The literature and some theories in the field are reviewed in order to clarify the relation between these fields and throw the light on language teaching and learning process and some research needs from a different perspective. Method: Descriptive-analytic method is used to review the studies. Results and Discussion: Culture teaching not only has some positive effects in foreign language learning and being a competent foreign language speaker, but also it is somehow inevitable in language teaching process. To teach culture there are different methods which can be used. In fact teaching foreign language can be effective only when some of the cultural features of language society are taught.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: language
  • Culture
  • teaching foreign language
  • learning
  • tissue