علمی- پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و تحلیل ابتکارات مرثیه‌سرایان اردو

علی بیات

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده به نظر برخی از محققان و نقادان شبه قاره،‌‌ در میان انواع ادبی منظوم اردو، «مرثیه» یک نوع ادبی به‌شمار می‌‌رود که از مرثیة عربی و حتی فارسی مستقل است. درحقیقت، نوحه‌خواندن در سوگواری کسی که از دنیا رفته، در بین تمام ملت‌‌ها، وجود داشته و دارد؛ و البته بر اساس تفاوت‌‌های فرهنگی ملت‌‌ها ابراز این تأثرات نیز متفاوت است. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی

آتوسا رستم بیک تفرشی؛ احمد رمضانی واسوکلائی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، صفحه 15-34

چکیده
  چکیدهآموزش فرهنگ در یادگیری زبان خارجی و کاربرد متناسب آن در بافت‌‌های مختلف نه‌تنها مؤثر است، بلکه در مواردی گریزناپذیر. برای آموزش فرهنگ همراه با زبان خارجی روش‌‌های گوناگونی را می‌‌توان در پیش گرفت. در‌واقع آموزش زبان خارجی، خارج از بافت فرهنگی زبانِ هدف، تنها زمانی کارامد خواهد بود که با آموزش دست‌کم برخی از ویژگی‌‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و نقد کتاب دستور زبان فرانسه

طهمورث ساجدی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، صفحه 35-44

چکیده
  چکیدهکتاب دستور زبان فرانسه حاصل ترجمه و تدوین محققی است که توانسته اثری در حد یک مرجع آموزشی، برای کسانی ‌که با زبان فرانسه آشنایی دارند، پدید آورد. مترجمِ مؤلف، که وقوف کامل به موضوع دارد، ترتیبِ موزونی از فصول تحقیق خویش را ترسیم و، در طول بررسی هریک از آن‌ها، جملات فرانسه را با ترجمه‌های دقیق همراه کرده و اصطلاحات خاص آن‌ها‌‌ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
تبیین و تحلیل رابطه‌های معنایی در اسامی مرکب برون‌مرکز فارسی معیار

مهدی سبزواری

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، صفحه 45-61

چکیده
  چکیدهاسامی مرکب بخش مهمی از دایرة واژگان سخن‌گویان هر زبان هستند و همواره در حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی مورد مطالعه قرار ‌گرفته‌اند. ساخت اسامی مرکب حاصل تعامل حوزه‌های نحو و صرف است و، در‌ این ‌میان، حوزة معناشناسی اسامی مرکب زبان فارسی کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، با رویکردی معنایی ـ شناختی، انواع و چگونگی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و تحلیل زبان و منطق در اندیشة ابونصر فارابی

محمدحسین قرشی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، صفحه 63-84

چکیده
  چکیدهشناخت ماهیت و چیستی زبان به‌دلیل پیچیدگی و گستردگی آن امری دشوار است و از دیرباز ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است. فارابی، با اطلاق «علم اللسان» بر همة علوم زبانی، نخستین‌بار ترتیب علوم زبانی را در یک نظام واحد فراهم کرد. فارابی در بیان جایگاه زبان و منطق می‌گوید: «جایگاه منطق در ارتباط با عقل چون مرتبه و جایگاه ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی چیستی هرمنوتیک

امیرحسین مدنی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، صفحه 85-96

چکیده
  چکیدهیکی از علومی که امروزه در غرب مطرح است، و البته پیشینة آن به قرن چهاردهم می‌رسد، علم هرمنوتیک است؛ دانشی که مشغلة فکری بسیاری از متفکران و فیلسوفان است. نخست‌بار شلایر ماخر هرمنوتیک را، که در فارسی بیش‌تر به «تأویل» ترجمه می‌شود، در مورد کتاب‌ مقدس به‌کار برد و سپس دامنه‌اش به تمام تجربه‌ها و شئونات بشری کشیده شد. به‌طوری ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان‌های خارجی
طنین وطن در اشعار آنّا آخماتووا بررسی و تحلیل منظومۀ «رکوییم»

مرضیه یحیی پور؛ زینب صادقی؛ جان‌اله کریمی‌مطهر

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، صفحه 97-116

چکیده
  چکیدهآنّا آخماتووا، شاعر سدۀ بیستم روسیه، در اشعار خود به جلوه‌‌های مختلف وطن و پایداری پرداخته است. وضعیت اجتماعی دورۀ حیات شاعر در روسیه از عوامل تأثیرگذار در آثار و زندگی‌اش بود که در اشعارش بازتاب ویژه‌‌ای داشته است. در اشعار آخماتووا، تاریخ روسیه در دورۀ حکومت استالین منعکس و طنین وطن از مضمون‌های خاص اشعار او شده است؛ به‌‌طوری ...  بیشتر