نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
شناخت ماهیت و چیستی زبان به‌دلیل پیچیدگی و گستردگی آن امری دشوار است و از دیرباز ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است. فارابی، با اطلاق «علم اللسان» بر همة علوم زبانی، نخستین‌بار ترتیب علوم زبانی را در یک نظام واحد فراهم کرد. فارابی در بیان جایگاه زبان و منطق می‌گوید: «جایگاه منطق در ارتباط با عقل چون مرتبه و جایگاه دستور زبان است در ارتباط با زبان». در فصل اول کتاب احصاء‌العلوم، به مسائل زبان و زبان‌شناسی پرداخته شده است. مباحث فارابی بیش‌تر ناظر بر همگانی‌های زبان است و به زبان خاصی اشاره ندارد. در این مقاله، نگارنده کوشش نموده است تا ضمن بررسی دیدگاه فارابی در خصوص مسائل زبانی، جایگاه او را در تبیین این موضوع بررسی و نیز نقش و تأثیر او در مسائل زبان‌شناختی را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and Explanation of Language and Logic in Farabe’s Thought

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ghorashi

چکیده [English]

Because of the language complexity, knowing the nature of it is very difficult. During the centuries, the Scientists, philosophers and researchers have thought about the language problems. The whole knowledge of the language was called “elmal-lesan” by Farabe. Also, Farabe talks about the relation between language and logic. He says, the place of logic in relation with the reason is the same as the place of grammar in relation with language. In the first chapter of his book (ehsa-alolum), Farabe has discussed the language and linguistics. His talks is based on language universals.
In this essay, the author has tried to study Farabe’s point of view about language and linguistics; and also, he tries to determine Farabe’s role on the study of language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: language and logic
  • Farabe
  • language universal