نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات روسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)

2 عضو هیئت علمی دانشکدة ادبیات دانشگاه الزهرا (س)

3 استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده
آنّا آخماتووا، شاعر سدۀ بیستم روسیه، در اشعار خود به جلوه‌‌های مختلف وطن و پایداری پرداخته است. وضعیت اجتماعی دورۀ حیات شاعر در روسیه از عوامل تأثیرگذار در آثار و زندگی‌اش بود که در اشعارش بازتاب ویژه‌‌ای داشته است. در اشعار آخماتووا، تاریخ روسیه در دورۀ حکومت استالین منعکس و طنین وطن از مضمون‌های خاص اشعار او شده است؛ به‌‌طوری که، بدون وطن، عشق، خانواده، و زندگی برای او معنا نداشت. سرنوشت غم‌‌انگیز او با سرنوشت تلخ کشورش در دوران «حکومت وحشت» استالین پیوند خورده بود. در آثار او، انعکاس زندگی پرمشقت و پر فراز و نشیب وی، به‌‌عنوان یک زن، آشکارا قابل مشاهده است. در این مقاله منظومۀ «رکوییم» (Requiem)، یکی از مشهورترین آثار شاعر، بررسی شده است. در این منظومه عناصر شعر حماسی و تغزلی با یک‌دیگر ادغام شده‌اند؛ درحالی‌ که بازتاب سیمای زنانۀ شاعر نیز آشکارا دیده می‌شود؛ و حماسه با بار عاطفی‌ای که شاعر به پشتوانۀ روح زنانۀ خود به حوادث حماسی بخشیده است، به سبکی خاص و نو در ادبیات روسیه تبدیل شده است. حماسه در اشعار او با رنج و تنهایی، اما با مقاومت و امید، درهم آمیخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection of Land in Anna Akhmatova’s Poems: Analysis and Explanation of ‘Requiem’

نویسندگان [English]

  • Marzieh Yahyapour 1
  • Zeinab Sahlabad 2
  • janolah karimi Motahhar 3

3 Professor, University of Tehran

چکیده [English]

s article is about different features of resistance and mother land in Anna Akhmatova’s poets; a contemporary Russian poetess, and there are some hints about effective elements in her works and life which have special reflexes in her poems. Russia’s history in Stalin’s government has been reflected in Anna’s poems, mother land had effective tone in them; and has been changed into one of special symbols, so that love, family and life was meaningless without it. Her tragic fate was connected to bitter fate of her country in ‘horror government’ ages, the effects of hard life is obvious in her works.
The article is about serving Anna’s some epic poems specially poems ‘Requiem’. In poems ‘Requiem’; epic poems were mixed with lyric ones. Poetess’s female mind is obvious in these poems, and epic changed into new and specific style by emotional female them. Epic was mixed with loneliness and sufferings but with resistance and hop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: resistance literature
  • Anna Akhmatova
  • woman
  • mother land
  • ‘Requiem’