نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
یکی از علومی که امروزه در غرب مطرح است، و البته پیشینة آن به قرن چهاردهم می‌رسد، علم هرمنوتیک است؛ دانشی که مشغلة فکری بسیاری از متفکران و فیلسوفان است. نخست‌بار شلایر ماخر هرمنوتیک را، که در فارسی بیش‌تر به «تأویل» ترجمه می‌شود، در مورد کتاب‌ مقدس به‌کار برد و سپس دامنه‌اش به تمام تجربه‌ها و شئونات بشری کشیده شد. به‌طوری که امروزه هرمنوتیک در تمامی رشته‌ها و دانش‌های بشری، حتی علمی چون تاریخ که فقط با صدق و کذب امور سروکار دارد، دخالت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploring the Nature of Hermeneutic

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Madani

چکیده [English]

Hermeneutics -the science of how to comprehend texts- is widely talked about in the West these days. It dates back to the 14th century. It is a major mental concern for a large number of scholars and philosophors. It is mostly translated into “Interpretation” or “ta'veel” in Persian. It was firstly used in the Bible by “Schleiermacher” and then spread into all other human affairs and experiences. Today, hermeneutics is largely involved in all human fields and end eavours, even in “history” which is merely concerned with the truth and falsehood of different things.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: hermeneutic
  • hermes
  • Interpretation
  • meaning change
  • Text