زبان و ادبیات فارسی
بنیان‌های معرفت‌شناسانه و ادبی در ناهمخوان‌نماهای سنایی

محمود فضیلت

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، ، صفحه 33-56

چکیده
  ناهمخوان‌نمایی یا پارادوکس نه‌تنها یک صنعت بدیعی یا تصویر شعری که اصطلاح و مفهومی منطقی، فلسفی، و جهان‌شناختی است و در آثار ادبی و بلاغی گذشته به سبب یکسان‌انگاری با برخی آرایه‌های ادبی، از جمله با استعاره، توجه چندانی به آن نشده است. شاعران فارسی‌زبان، به ویژه در ادبیات عرفانی و شعر جدید، غنی‌ترین جلوه‌های انگاره‌های ناهمخوان ...  بیشتر