فلسفه
بررسی و نقد «ترجمه چونان تنها راه اندیشیدن برای ما»

مزدک رجبی

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، ، صفحه 35-50

چکیده
  چکیده مراد فرهادپور سال‌هاست نظری را طرح کرده است که طرف‌دارانی دارد و، بنا به آن، تفکر ما ناگزیر همان ترجمه یا از سنخ ترجمه است: از دید ایشان با دو گونه ترجمه روبه‌روییم: ترجمه به‌معنای عام و ترجمه به‌معنای خاص. وی در مقدمۀ کتاب عقل افسرده و سپس در مقاله‌ای مفصل در جلد دوم کتاب پاره‌های فکر (فلسفه و سیاست) نظر خود را توضیح داده و ...  بیشتر