نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ‌و‌تمدن‌غرب، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

چکیده
مراد فرهادپور سال‌هاست نظری را طرح کرده است که طرف‌دارانی دارد و، بنا به آن، تفکر ما ناگزیر همان ترجمه یا از سنخ ترجمه است: از دید ایشان با دو گونه ترجمه روبه‌روییم: ترجمه به‌معنای عام و ترجمه به‌معنای خاص. وی در مقدمۀ کتاب عقل افسرده و سپس در مقاله‌ای مفصل در جلد دوم کتاب پاره‌های فکر (فلسفه و سیاست) نظر خود را توضیح داده و آن را توجیه کرده است. نوشتۀ پیشِ‌ِ رو هم نقد آن نظر و هم فهم دیگری از نظریۀ هرمنیوتیک عام گادامر و نیز روان‌کاوی فهم لاکان است و به‌واسطۀ فهم یا تفسیری دیگرگون از این دو نظریه نظر فرهادپور را نقد می‌کند؛ او فهم را ترجمه می‌فهمد. نظر فرهادپور بر فهمی نافلسفی و سطحی از هرمنیوتیک گادامر استوار است که در این مقاله آن را روشن و نقد خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critique of “translation as the only way of thinking for us”.

نویسنده [English]

  • Mazdak Rajabi

چکیده [English]

Abstract: Morad Farhadpour have been considering thinking as translating in modern Iran situation. He has proposed two meaning of translation: translation in general and in specific. He has explicated identity of thought and translation in his two papers by which I try to criticize the identity mentioned above. My critique is based upon his superficial and erroneous understanding of Gadamer’s Hermeneutics which I delineate and criticize it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: translation
  • Hermeneutics
  • understanding
  • understanding as proxis
  • thinking/translation
فرهادپور، مراد (1378). عقل افسرده، تهران: طرح نو.
فرهادپور، مراد (1392). پاره‌های فکر، تهران: طرح نو.
کانت، ایمانوئل (1377). نقد قوۀ حکم، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
 
Derrida, Jacque (1972). Marge De La Philosophie, Paris: Les éditions de Minuit
Gadamer, Hans Georg (2006). Truth and Method, Second, Revised Edition Translation revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, continuum, London and New York
Thompson, J. B. (1981). Hermeneutics and the Human Sciences, J. B. Thompson (ed. and trans.), New York: Cambridge University Press.