علوم تربیتی
تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌ درسی

سید محمدحسین حسینی؛ محمود مهرمحمدی؛ غلامرضا حاج حسین‌نژاد؛ نادر سلسبیلی

دوره 15، شماره 37 ، اسفند 1394، ، صفحه 199-235

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌های درسی بود. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش «کاوشگری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه منابع اعم از کتابها، مقالات، مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق ...  بیشتر