نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

هدف این مقاله تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌های درسی بود. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش «کاوشگری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه منابع اعم از کتابها، مقالات، مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق سیاهه یادداشت‌برداری گردآوری و اطلاعات به روش کلامی، تصویری و استنتاج منطقی تحلیل شد. براساس یافته‌های پژوهش، الگوهای تغییر برنامه‌های درسی شامل الگوهای پذیرش نگرانی‌محور، تغییر سیستمی، موانع و مقاومت در برابر تغییر، شرایط تغییر، عوامل مؤثر بر اجرای تغییر، سازمانی سه سطحی تغییر، ویژگی‌‌های تغییر، فرایند تغییر، و تغییر آموزشی سیستمی سه سطحی است. الگوهایی که اکثر آنها بر رویکرد غایت‌شناختی تغییر و رویکرد خطی بالا به پایین تغییر برنامه‌های درسی مبتنی بوده، غیرسیستمی و جزء‌نگر هستند و توصیف و تبیینی ناقص از واقعیت تغییر برنامه‌های درسی ارائه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical analysis of Curriculum Change Patterns

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohmmad Hossein Hosseini 1
  • Mahmoud Mehrmohmmadi 2
  • Qolamreza Haj Hosseinnezhad 3
  • Nader Salsabili 4

1 PhD Student in Curriculum Planning, Kharazmi University

2 Professor, Tarbiat Modares University

3 Associate Professor, Kharazmi University

4 Associate Professor of Research Institute of Education

چکیده [English]

The present article aims at critically analyzing the curriculum change patterns. To this end, the "Critical Philosophical Exploration" method was used. The statistical population comprised all sources including books, articles, studies and the related research that were selected as the sample mostly through purposive sampling. Through a logbook, the required data were collected and they were analyzed through verbal, visual, and logical inference. Based on the research findings, the curriculum change patterns include Concerns-Based Adoption Mode, systemic change, barriers and resistance to change, change conditions, factors affecting change implementation, three-level organizational change, change characteristics, change process, and three-level systemic educational change. The models, most of which are based on the teleological approach to change and the top-down linear approach to curriculum change, are non-systematic and atomistic and provide an incomplete description and explanation of the reality of curriculum change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change
  • Curriculum
  • Critical Exploration
  • Pattern
اکرمی، سیدکاظم و حسینی‌، سیدمحمدحسین(1386) مقایسه نقش معلّمان در نظام‌های برنامه ریزی درسی متمرکز و غیرمتمرکز. تهران: پژوهشگاه­مطالعات‌ آموزش و پرورش، مقاله ارائه شده در 5مین همایش سالانه انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران و چاپ شده در کتاب تمرکز وعدم­تمرکز درفرایندبرنامه‌­ریزی­ درسی
بارون، تی.اٍ. (1387). نقادی و خبرگی آموزشی، ترجمه علیرضا کیامنش، در: مهرمحمدی، محمود و همکاران.(1387). برنامه درسی، نظرگاهها، رویکردها و چشم‌اندازها، تهران، سمت و به‌نشر.
سلسبیلی، نادر.(1386). گذار نظام برنامه ریزی درسی ایران به سمت عدم تمرکز در طراحی و تدوین برنامه درسی، با تاکید بر برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه. مطالعات برنامه درسی، بهار1386،‌ دوره 1، شماره 4، صص 49-68  
سلسبیلی، نادر.(1394). تمرکززدایی در آموزش و پرورش (با تأکید بر برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه). تهران: مدرسه.
سلسبیلی، نادر؛ شرفی، حسن؛ حسینی‌، سیدمحمدحسین. (1386). گذار نظام برنامه‌ریزی درسی ایران به سمت عدم تمرکز در طراحی و تدوین برنامه درسی با تأکید بر برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر مدرسه. تهران: پژوهشگاه­مطالعات‌ آموزش و پرورش. مقاله ارائه شده در پنجمین همایش سالانه انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران و چاپ شده در کتاب تمرکز و عدم‌تمرکز در فرایند برنامه­ریزی­درسی
سلطانی، مهرداد؛ منصوری، سیدامیر؛ فرزین، احمدعلی .(1391). تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری. باغ‌نظر، شماره21، سال9، صص3-14
سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز .(1386). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
کارسون، تری.(1387). فراترازابزارگرایی: اهمیتهویتمعلمدرتغییراتآموزشی(ترجمه سید محمدرضاامام‌جمعه و جوادحاتمی). در: مهرمحمدی، محمود. (1387). برنامه­ درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم­اندازها. تهران: سمت. 
موسی‌پور، نعمت‌الله(1387) برنامه ریزی درسی در ایران معاصر، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 96، صص 83-124.
ویلیز، جی. (1381). ارزشیابی کیفی. ترجمه علیرضا کیامنش، در مهرمحمدی، محمود و همکاران (1381). برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم‌اندازها. مشهد: به‌نشر.
هاگرسون، نلسون ال.(1387). کاوشگری فلسفی: نقد توسّعی،‌ ترجمه محمدجعفر پاک‌سرشت. در شورت، ادموند سی(1387) روش‌شناسی مطالعات برنامة درسی، ترجمه دکتر محمود مهر‌محمدی و همکاران، تهران، سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
 
Abrahamson, E. (2004). Change without pain: How managers can overcome initiative overload, organizational chaos, and employee burnout. Harvard Business Press.
Adamson, B., & Yin, A. T. S. (2008). Leadership and collaboration in implementing curriculum change in Hong Kong secondary schools. Asia Pacific Education Review, 9(2), 180-189.
Albright, J., & Kramer-Dahl, A. (2009). The legacy of instrumentality in policy and pedagogy in the teaching of English: The case of Singapore. Research papers in education, 24(2), 201-222.
Altrichter, H. (2005). Curriculum implementation – limiting and facilitating factors. In: P. Nentwig & D. Waddington. (Eds.), Context based learning of science (pp.35–62). Münster: Waxmann.
Anderson, S. E. (1997). Understanding teacher change: Revisiting the concerns based adoption model. Curriculum Inquiry, 27(3), 331-367.
Bailey Jr, D. B., & Palsha, S. A. (1992). Qualities of the stages of concern questionnaire and implications for educational innovations. The Journal of educational research, 85(4), 226-232.
Banathy, B. H. (2013). Designing social systems in a changing world. Springer Science & Business Media.
Bitan-Friedlander, N., Dreyfus, A., & Milgrom, Z. (2004). Types of “teachers in training”: the reactions of primary school science teachers when confronted with the task of implementing an innovation. Teaching and Teacher Education, 20(6), 607-619.
Bodilly, S., Keltner, B., Purnell, S., Reichardt, R., & Schuyler, G. (1998). Lessons from New American Schools’ scale-up phase. Santa Monica, CA: Rand, 79-84.
Boz, Y. (2008). Turkish student teachers' concerns about teaching. European Journal of Teacher Education, 31(4), 367-377.
Brady, L., & Kennedy, K. (2013). Curriculum construction. Pearson Higher Education AU.
Carr, S., & Mathews†, M. R. (2004). Accounting curriculum change and iterative programme development: a case study. Accounting Education, 13(sup1), 91-116.
Carson, T. (2009). Re-thinking curriculum change from the place of the teacher: Teacher Identity and the Implementation of Curriculum Reform in China. In Autio, Tero. & Ropo, Eero (Eds.), reframing curriculum discourses: Subject, society and curriculum (pp. 213-224). Rotterdam: Sense Publishers
Cheng, S., Lee, S. J., & Lee, K. R. (2014). User resistance of mobile banking in China: focus on perceived risk. International Journal of Security and Its Applications, 8(2), 167-172.
Cheng, Y. C. (1994). Effectiveness of curriculum change in school: An organizational perspective. The international journal of educational management, 8(3), 26-34.
Cheng, Y. C. (2002). Towards the Third Wave of School Effectiveness and Improvement in Hong Kong: Internal, Interface and Future. Cheng, Y. C. (2002). Towards the Third Wave of School Effectiveness and Improvement in Hong Kong: Internal, Interface and Future.
Cheung, D., & Yip, D. Y. (2004). How science teachers' concerns about school‐based assessment of practical work vary with time: the Hong Kong experience. Research in Science & Technological Education, 22(2), 153-169.
Cheung, D., Hattie, J., & Ng, D. (2001). Reexamining the stages of concern questionnaire: A test of alternative models. The Journal of Educational Research, 94(4), 226-236.
Clement, J. (2014). Managing mandated educational change. School Leadership & Management, 34(1), 39-51.
Conway, P. F., & Clark, C. M. (2003). The journey inward and outward: A re-examination of Fuller's concerns-based model of teacher development. Teaching and Teacher Education, 19(5), 465-482.
Eisner, E. (1998). Educational reform and the ecology of schooling. The Teachers College Record, 93(4), 610-627.
Elliott, P. J. (2002). Shaping a new text-based religious education curriculum. Journal of Religious Education, 50(1), 20-25.
Ellsworth, J.B. (2000). Surviving change: A survey of educational change models. Official of Educational Research and Development(ED), Washington DC. ED443417 
Elmore, R. (1996). Getting to scale with good educational practice. Harvard educational review, 66(1), 1-27.
Elmore, R. F. (2004). School reform from the inside out: Policy, practice, and performance. Harvard Educational Pub Group.
Elmore, R. F., Peterson, P. L., & McCarthy, S. J. (1996). Restructuring in the Classroom: Teaching. Learning and School Organisation. San Francisco, CA, USA: Jossey-Bass.
Ely, D. P. (1990). The Diffusion and Implementation of Educational Technology in Developing Nations: Cross-Cultural Comparisons of Indonesia, Chile and Peru. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED331469.pdf
Ely, D. P. (1999). New Perspectives on the Implementation of Educational Technology Innovations. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427775.pdf
Ely, D. P., & Atkinson, H. C. (1978). Creating the conditions for change. Allerton Park Institute (22nd: 1976).
Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change (2nd Ed.). New York: Teachers College Press
Fullan, M. (1993). Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform. School Development and the Management of Change Series. Palmer Press, Taylor & Francis Inc.,
Fullan, M. (2001). The New Meaning of Educational Change, (3rd Ed) London: Routle
Fullan, M. (2005). Leadership and sustainability. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change. The Columbia University: Teachers College (4th Edition).
Fullan, M. (2008). The six secrets of change. San Francisco: Jossey-Bass. 
Fullan, M. (2010). All systems go: the change imperative for whole system reform. The United States of America, Corwin (A SAGE Company).
Fullan, M. (2015). Freedom to change: Four strategies to put your inner drive into overdrive. John Wiley & Sons.
Fuller, F., & Brown, O. (1975). Becoming a teacher. In K. Ryan (Ed.), Teacher education: Seventy-fourth yearbook of the National Society for the Study of Education. Chicago: University of Chicago Press.
George, L. J. (2015). Concerns of Elementary School Leaders and Teachers When Implementing a Common Core Aligned Mathematics Program. http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1209&context=etd
Goodlad, J. I., & Klein, M. F. (1974). Looking behind the classroom door: A useful guide to observing schools in action. CA Jones Pub. Co.
Gruba, P., Moffat, A., Søndergaard, H., & Zobel, J. (2004). What drives curriculum change? In Proceedings of the Sixth Australasian Conference on Computing Education-Volume 30 (pp. 109-117). Australian Computer Society, Inc.
Guo, L. (2013). New curriculum reform in China and its impact on teachers. Comparative and International Education/Éducation Comparée et Internationale, 41(2), 6.
Hall, G. E., & Hord, S. M. (1987). Change in schools: Facilitating the process. Albany, N.Y: State University of New York Press.
Hall, G. E., George, A. A., & Rutherford, W. L. (1977). Measuring the stages of concern about an innovation: A manual for use of the stages of concern questionnaire. Austin: The University of Texas, Research and Development Center for Teacher Education. ERIC Document Reproduction Service No. ED147342.
Hall, G. E., Wallace, R. C., & Dossett, W. A. (1973). A developmental conceptualization of the adoption process within educational institutions. Austin, TX: Research and Development Center for Teacher Education, the University of Texas. ERIC Document Reproduction Service No. ED 095126.
Halloway, K. (2003). A Measure of Concern: Research-based program aids innovation by addressing teacher concerns. Retrieved from http://learningforward.org/docs/tools-for-learning-schools/tools2-03.pdf?sfvrsn=2
Hargreaves, A. (2002). Sustainability of educational change: The role of social geographies. Journal of Educational Change, 3(3-4), 189-214.
Hargreaves, A. (2004). Inclusive and exclusive educational change: Emotional responses of teachers and implications for leadership. School Leadership & Management, 24(3), 287-309.
Hargreaves, A. (2009). A decade of educational change and a defining moment of opportunity—an introduction. Journal of Educational Change, 10, 89-100.
Hargreaves, A., & Fink, D. (2006). The Ripple Effect. Educational leadership, 63(8), 16-20.
Hargreaves, A., & Goodson, I. (2006). Educational change over time? The sustainability and nonsustainability of three decades of secondary school change and continuity. Educational administration quarterly, 42(1), 3-41.
Hargreaves, A; Stone-Johnson, C; Kew, K. L. (2006). Education Reform and School Change. http://www.oxfordbibliographies.com /view/document/obo-9780199756810/obo-9780199756810-0014.xml#backToTop.
Harris, A. (2009). Big change question: does politics help or hinder education change? Journal of Educational Change, 10(1), 63-67.
Healy, H. (2011). Implementing curriculum change in religious education: A study of the perceptions of primary school religious educators in the Archdiocese of Hobart. Australian Catholic University.
Kasapoğlu, K. (2010). Relations between classroom teachers ‘attitudes toward change, perceptions of―constructivist‖ curriculum change and implementation of constructivist teaching and learning activities in class at primary school level (Doctoral dissertation, Middle East Technical University).
Kennedy, K. J. (1992). School-based curriculum development as a policy option for the 1990s: An Australian perspective. Journal of Curriculum and Supervision, 7(2), 180-195.
Kezar, A. (2001). Understanding and facilitating organizational change in the 21st century. ASHE-ERIC higher education report, 28(4), 147.
Kwok, P.W. (2014). The role of context in teachers’ concerns about the implementation of an innovative curriculum. Teaching and Teacher Education, 38, 44-55.
Macdonald, D. (2003). Curriculum change and the post-modern world: Is the school curriculum-reform movement an anachronism? Journal of curriculum studies, 35(2), 139-149.
Marsh, C. J. (2009). Key concepts for understanding curriculum. Routledge.
McLaughlin, M. (2004). Implementation as Mutual Adaptation: Change in Classroom Organization. In David J. Flinders, Stephen J. Thornton: The curriculum studies reader. Pages, 171-182
Merriam-webster dictionary. (2016). System definition. http://www.merriam-webster.com/dictionary/system
Morris, P. (1995). Curriculum Development in Hong Kong. Faculty of Education, University of Hong Kong.
Muncey, D., & McQuillan, P. (1996). Reform and resistance in schools and classrooms. New Haven: Yale.
Nanzhao, Z., Muju, Z., Baohua, Y., Xia, G., Wenjing, W., & Li, Z. (2007). Educational reform and curriculum change in China: a comparative case study. International Bureau of education.
Overbaugh, R., & Lu, R. (2008). The impact of a federally funded grant on a professional development program: Teachers’ stages of concern toward technology integration. Journal of computing in Teacher Education, 25(2), 45-55.
Reigeluth, C. M., & Garfinkle, R. J. (1994). Systemic change in education. Educational Technology.
Rogers, E. M. (2010). Diffusion of innovations. Simon and Schuster
Sabar, N. (1994). Curriculum development at school level. International encyclopedia of education, supplement, (1), 12667-1272.
Sarason, S. B. (1990). The Predictable Failure of Educational Reform: Can We Change Course before It's Too Late? The Jossey-Bass Education Series and the Jossey-Bass Social and Behavioral Science Series. Jossey-Bass, Inc., Publishers, PO Box 44305, San Francisco, CA 94144-4305.
Schmidt, M., & Datnow, A. (2005). Teachers’ sense-making about comprehensive school reform: The influence of emotions. Teaching and Teacher Education, 21(8), 949-965.
Shaukat, R. (2013). A qualitative investigation of an educational reform initiative in Pakistan (Doctoral dissertation, Université d'Ottawa/University of Ottawa).
Sieminski, S. (2010). Adaptations to major curriculum change: the case of Further Education lecturers (Doctoral dissertation, The Open University).
Smith, D., & Lovat, T. (2003). Curriculum: Action on Research. Victoria: Cengage.
Toh, Y., & So, H. J. (2011). ICT reform initiatives in Singapore schools: a complexity theory perspective. Asia Pacific Education Review, 12(3), 349-357.
Tyack, D. B., and L. Cuban. (1995). Tinkering Toward Utopia: A Century of Public School Reform. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Van de Ven, A. H., &Poole, M. S. (1995). Explaining development and change in organizations. Academy of management review, 20(3), 510-540.
Van den Berg, R. (1993). The concerns-based adoption model in the Netherlands, Flanders and the United Kingdom: State of the art and perspective. Studies in Educational Evaluation, 19(1), 51-63.
Wang, W. (2014). The Yuanpei Program in Peking University, a Case Study of Curriculum Innovation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Williams, S. E. (1993). Effect of Teacher Involvement in Implementation of an Innovation. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association
Worzel,R.(2010). Why Education  MustChange.http://www.teachmag.com/archives/ 1525.
Young, J. H. (1989). Teacher interest in curriculum committees: what factors are involved? Journal of Curriculum Studies, 21(4), 363-376.