زبان و ادبیات عربی
بررسی و نقد ترجمه کتاب فصول فی فقه العربیه

علیرضا نظری

دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1395، ، صفحه 217-233

چکیده
  گرچه از چاپ اول این کتاب بیش از چهل سال می‌گذرد، دربین کتب فقه اللغة از اهمیت بالایی برخوردار است. باتوجه‌به سرفصل‌های مشترک در اغلب کتاب‌های این حوزه آن‌چه جایگاه اثر را تقویت می‌کند جامعیت و تحلیل علمی و پرهیز از نقل و روایت محض است؛ هرچند کتاب‌های دیگری نیز بعد از این کتاب به چاپ رسیده‌اند، ولی جایگاه و مشخصة علمی کتاب رمضان ...  بیشتر