اقتصاد
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب «تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)»

منصور زراء نژاد

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، ، صفحه 29-49

چکیده
  چکیدهتبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان رایج مستلزم بررسی و نقد ادبیات این حوزه است. بررسی ابعاد شکلی کتاب «تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی» نشان داد که در مجموع، کیفیت حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی اثر متوسط و کیفیت چاپ و صحافی خوب است.  بررسی ابعاد محتوایی اثر نشان داد چالش‌های ...  بیشتر