نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان رایج مستلزم بررسی و نقد ادبیات این حوزه است. بررسی ابعاد شکلی کتاب «تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی» نشان داد که در مجموع، کیفیت حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی اثر متوسط و کیفیت چاپ و صحافی خوب است.  بررسی ابعاد محتوایی اثر نشان داد چالش‌های عمدة اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر در وابستگی به نفت، جنگ‌تحمیلی، پایین‌بودن بهره‌وری، عمق‌کم بازارهای پولی و مالی و تحریم‌های بین‌المللی خلاصه شده است. برای رفع این چالش‌ها، بازآفرینی نقش دولت، توانمندسازی، آزادسازی، توسعة فضای رقابتی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش وابستگی به نفت، جذب سرمایه‌های خارجی، و توسعة بازارهای پولی و مالی به‌عنوان راهکار معرفی شده است. این راهکارها غالباً کلی و تکراری است و ارتباط آن‌ها با اقتصاد مقاومتی توضیح داده نشده است. این اثر به‌دلیل استفاده از آمار نسبتاً زیاد در بررسی روند تغییرات و ارتباط آن با مقاومت اقتصادی از طریق تکانه‌های جنگ، قیمت نفت و تحریم، نسبت به بسیاری از آثار مشابه که غالباً ساختار خطابه‌ای و غیر آماری دارند، برتری دارد. از منابع علمی معتبر به‌اندازۀ کافی استفاده نشده است. میزان سازواری این اثر با مبانی و نگرش اسلامی بسیار مطلوب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and criticism of Analysis of Macroeconomic Indicators in Iran with Economic Resistance Approach

نویسنده [English]

  • Mansour Zarra-Nezhad

چکیده [English]

Explaining the concept of resilient economy and putting it forward as current discourse requires a thorough literature review. The purpose of this paper is to review and critique the book “Analysis of Macroeconomic Indicators in Iran with Economic Resistance Approach” written by Ahmad Tashkini and Amir-Reza Souri. Review of this book in terms of form features showed that it lacks some of the necessary components such as preface, author’s introduction, list of tables and figures, and overall conclusion. 25 percent of tables are also set as graphs unnecessarily. In some cases, there are some misspellings, grammatical errors, and weaknesses in academic writing. Overall, the quality of typography and layout is moderate and that of printing and binding is good. Book content review revealed that economy’s performance has been analyzed once during 1959-2012 in five irregular periods, and once again during 1981-2012 in eight four-years periods without any specific explanation. The analysis is often limited to descriptive analysis of trends lacking causal analysis and scientific citation. The main challenges of the economy in recent decades has been reduced to dependence on crude oil, imposed war, low productivity, low market financial depth and international sanctions. To address these challenges some solutions have been suggested such as recreating the role of government, empowerment, liberation, development of a competitive environment, improvement of business environment, reducing dependence on oil, attracting foreign investment and development of financial markets. These guidelines are very general and have already been mentioned repeatedly, and their relationship with resilient economy is not well explained. In the analysis of the contents, the related literature has not been reviewed and no room has been allocated to review other’s views. Using relatively much more data, this book is superior to its counterparts with rhetorical and non-statistical structure, but in terms of references there are some weaknesses such asnon-sufficient scientificreferences, non-accuracy in referencing method, lack of scientific integrity. The theoretical foundations and presumption of the book are not clearly stated. It can be inferred thatthe author assumed that the resilient economy is the same as making the economy resistant. Sometimes evidences implicitly showed a kind of biasness towards government intervention approach, and sometime in favor of free market system. The suitability of this work with Islamic principles and attitude is very decent. This book can be used as a supplementary text through which the university students can get familiar with Iran's economic challengesand economic policies of resilient economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: resilient economy
  • economic resistance
  • macroeconomic indexes
  • book critic
اختری، عباسعلی. (1395). اقتصاد مقاومتی (زمینه‌ها – راهکارها)، چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
افشار مهاجر، کامران. (1392). پایـه و اصول صفحه‌آرایی. تهران: شـرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
بهادری جهرمی، علی و علی فتاحی زفرقندی. (1395). الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. تهران: پژواک عدالت.
تشکینی، احمد و امیر رضا سوری. (1393). تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی). تهران: نور علم.
درودی، فریبـرز. (1391). نقـد منابـع اطلاعاتـی: شـناخت مفاهیـم، سـاختار، ماهیـت معیارهـای نقـد. تهـران: خانـه کتاب.
 رادسر، مصطفی و شیرزاد علیپور. (1392). مدیریت نظامی در تحریمات اقتصادی و نظامی. تهران: سنگ‌فرش.
سید اخلاقی، محمد. (1380). راه و رسم تعیین حروف و انتخاب قطع کتاب. جهان کتاب، آبان، شمارة 4- 133،  صص 7-44.
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی. (1390). پرسشنامة نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی)   http://www.shmoton.ir .
قلیچ، وهاب و رسول انصاری. (1394). عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی. یادداشت سیاستی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تیر ماه، صص 20-1.
مجمع تشخیص مصلحت نظام. (1392). سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. ابلاغی مقام معظم رهبری. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
میرجلیلی، سید حسین. (1395). نقد و تحلیل متون خارجی منتشره در زمینة مقامت اقتصادی. همایش اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل. پنجشنبه 24 تیرماه 1395. تهران: پ‍ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی.
نوده فراهانی، اسماعیل. (1395). سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی. تهران: دفتر نشر معارف.
Zaman, Gh., Vasile, V. (2014). Conceptual framework of economic resilience and vulnerability at national and regional levels. Romanian Journal of Economics, No. 2, pp. 5-18.