زبان و ادبیات عربی
بررسی و نقد کتاب الشعراء المحدثون

سید رضا میراحمدی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 193-206

چکیده
  سخن از نوگرایی و پیش‏گامان آن در شعر عصر عباسی فقط به زمان معاصر اختصاص ندارد، بلکه از همان زمان‏ های نزدیک به آن عصر، که نقد ادبی براثر درآمیختن فرهنگ عربی با فرهنگ‏ ها و میراث‏ های فرهنگی و تازه‏ های تمدنی پا گرفت، به‏ صورت پراکنده در آثار آنان مشاهده می‏‌شود؛ از جاحظ گرفته تا قدامة‏ بن جعفر و آمدی و ابن ‏قتیبه و ابوالفرج ...  بیشتر