نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

زبان و ادبیات عربی/ دانشگاه سمنان

چکیده

سخن از نوگرایی و پیش‏گامان آن در شعر عصر عباسی فقط به زمان معاصر اختصاص ندارد، بلکه از همان زمان‏ های نزدیک به آن عصر، که نقد ادبی براثر درآمیختن فرهنگ عربی با فرهنگ‏ ها و میراث‏ های فرهنگی و تازه‏ های تمدنی پا گرفت، به‏ صورت پراکنده در آثار آنان مشاهده می‏‌شود؛ از جاحظ گرفته تا قدامة‏ بن جعفر و آمدی و ابن ‏قتیبه و ابوالفرج اصفهانی. حسن درویش، نویسندۀ کتاب الشعراء المحدثون، با روش تحلیلی ــ توصیفی، موضوع را واکاوی کرده تا فراگیری نوگرایی را در جنبه‌های مختلف هنر شاعری اینان آشکار کند. با بررسی اثر حاضر، می ‏توان دریافت که نوآوری نگارنده نخست در گردآوردن سرآمدان این جریان در این کتاب است. سپس، اشاره به زوایای پنهان حرکت نوآوری در جنبه‏ های مختلف شعر آنان؛ از نوآوری در زبان شعری تا بنا و تصویر و موسیقی و غرض‌‏های مختلف شعری. دیگر آن‏که حضور نویسنده تا حدود قابل ‏ملاحظ‌ه‏ای در این اثر نمایان است، و بیش‏تر پس از نقل آرای مختلف یا آنان را تأیید کرده است یا با برهانی مناسب آن‏‌ها را رد می‏کند یا در برخی موضوعات خود نظری ارائه می‏‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Review on "Alsho'ara al-Mohadathoon

نویسنده [English]

  • sayyed reza mirahmadi

Arabic litrature

چکیده [English]

The discussion of modernism and its pioneers is not new and goes back to the origins of modernism and the mingling of Arabic culture with other cultures that affected literary criticism in the works of many authors including Hajiz, Qodamah Ben Jafar, Ibne Qotaibah, Abolfaraj Isfahani and many others.This has been analytically discussed by Hasan Darvish in his work "Alsho'ara al-Mohadathoon". He has shown modernism in different aspects of the works of poets. He has also compiled an excellent list of modernists and looked at different aspects of their poetry including the new language of poetry, novelty, structure, imagery, musicality, and intention. The voice of the author is clearly heard in this work through which he discusses different views and confirms or disconfirms them with acceptable evidence, and wherever possible expresses his own independent views on modernism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic poetry
  • Literary Criticism
  • Abbasid poetry
  • modernists
  • Hasan Darvish
الحمصی، نعیم (1986)، الرائد فی الأدب العربی، بیروت: دار الرائد العربی.
درویش، العربی حسن (1989)، الشعراء المحدثون، مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
زیدان، جرجی (1996)، تاریخ آداب اللغة العربیة، بیروت: دار الفکر.
الشکعة، مصطفی (1986)، الشعر و الشعراء فی العصر العباسی، بیروت: دار العلم للملایین.
شلبی، احمد (2007)، کیف تکتب بحثاً أو رسالة، قم: مطبعة شریعت (مصبو بالأفست).
ضیف، شوقی (1978)، الفنّ و مذاهبۀ فی الشعر، مصر: دار المعارف.
ضیف، شوقی (1999)، تاریخ الأدب العربی العصر العباسی الأول، مصر: دارالمعارف.
ضیف، شوقی (2001)، تاریخ الأدب العربی العصر العباسی الثانی، مصر: دارالمعارف.
الفاخوری، حنا (1387 ش)، تاریخ الأدب العربی، تهران: توس.