زبان و ادبیات عربی
بررسی انتقادی کتاب «مبادیءالعربیة(2)

سید احمد امام زاده

دوره 10، شماره 20 ، شهریور 1389، ، صفحه 89-101

چکیده
  یادگیری زبان عربی، جهت فهم قرآن کریم ــ میراث مکتوب فرهنگ و علوم اسلامی ــ بر همة مسلمانان واجب است .برای یادگیری زبان عربی، کتاب­های زیادی با روش­های مختلف در گذشته و حال نوشته شده است.یکی­ازکتاب­های آمـوزش زبان­عـربی(صـرف­ونحو)، کتاب مبادیءالعربیة، تألیف رشید شرتونی، است. این کتاب در چهار جلد، برای چهار سطح نوشته شده ...  بیشتر