فقه و حقوق
بازاندیشی معیارهای نگارش دانشنامۀ حقوقی

سیدرحیم حسینی

دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 93-106

چکیده
  کتاب دانشنامۀ حقوقی (لنگرودی، 1372) که بارها به حلّۀ طبع آراسته شده، برای اهل تحقیق و دانشجویان رشتۀ حقوق شناخته شده است. درعین حال، این مجموعه از جهت‌هایی قابل تأمل و نقد است؛ البته در اینجا، مراد نقد شکلی یا شیوه‌ای نیست.در این مقاله از دو زاویۀ متأملِّانه و نقادانه به این اثر علمی نگریسته شده است:1.از حیث مستندات فقهی، اصولی، قواعد ...  بیشتر