علوم اجتماعی
تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو

مسعود زارع مهرجردی؛ علی یوسفی؛ سعیده میرابی

دوره 20، شماره 12 ، اسفند 1399، ، صفحه 187-210

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.26214.1586

چکیده
  بنیان‌های نظری فوکو بارها با چرخش‌های قابل‌توجهی ‌هم‌راه بوده است، اما آن‌چه تقریباً همۀ شارحان فوکو برسر آن اتفاق‌نظر دارند، تقسیم‌بندی دوگانۀ دیرینه‌شناسی‌ـ تبارشناسی که به‌نوعی مکمل یک‌دیگر به‌حساب می‌آیند یا تقسیم‌بندی سه‌گانۀ دیرینه‌شناسی ‌ـ تبارشناسی ‌ـ اخلاق است. در این نوشتار، دیرینه‌شناسی فوکو با رویکردی ...  بیشتر

علوم اجتماعی
بررسی و نقد کتاب زیست سیاست

جهانگیر جهانگیری

دوره 13، شماره 29 ، اسفند 1392، ، صفحه 23-42

چکیده
  چکیده همة هم و غمِ فوکو در کتاب تولد زیست سیاست پایان‌دادن به بسیاری از بدفهمی‌ها و سوءِتعبیرها از برخی از مفاهیم اندیشۀ سیاسی، برای مثال نئولیبرالیسم، است. آن‌چه فوکو در این کتاب پیش روی ما می‌نهد، بیش از آن‌که توصیف یا تفسیری از سیر تطور مکاتب سیاسی و فکری باشد، شرحی مبسوط از اصولِ کلیِ هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، و روش‌شناختی ...  بیشتر