زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و تحلیل ابتکارات مرثیه‌سرایان اردو

علی بیات

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده به نظر برخی از محققان و نقادان شبه قاره،‌‌ در میان انواع ادبی منظوم اردو، «مرثیه» یک نوع ادبی به‌شمار می‌‌رود که از مرثیة عربی و حتی فارسی مستقل است. درحقیقت، نوحه‌خواندن در سوگواری کسی که از دنیا رفته، در بین تمام ملت‌‌ها، وجود داشته و دارد؛ و البته بر اساس تفاوت‌‌های فرهنگی ملت‌‌ها ابراز این تأثرات نیز متفاوت است. ...  بیشتر