زبان و ادبیات عربی
نحوة به‌کارگیری آرایه‌های ادبی عربی در زبان فارسی

صغرا فلاحتی

دوره 12، شماره 25 ، آبان 1391، ، صفحه 69-89

چکیده
  چکیدهمحسنات بدیعی یا آرایه‌های بلاغی ابزار‌هایی‌اند که ادبا با به‌کارگیری آن‌ها به آرایش زبان خود می‌پردازند. این آرایه‌ها همزاد زبان نیستند ولی زادۀ زمان و محیطی‌اند که زبان در آن رشد و نمو می‌کند و به بالندگی می‌رسد. با توجه به قرابت‌های موجود میان زبان فارسی و عربی و با استناد به شواهد موجود می‌توان گفت اکثر قریب به اتفاق ...  بیشتر