زبان و ادبیات عربی
نقد کتاب صرف ساده

معصومه نعمتی قزوینی؛ سیده‌اکرم رخشنده‌نیا

دوره 12، شماره 25 ، آبان 1391، ، صفحه 127-137

چکیده
  امروزه جایگاه و اهمیت نقد صحیح و عالمانه در بهبود سطح کیفی علوم و فنون مختلف بر کسی پوشیده نیست. به‌ویژه آن‌جا که نقد، متوجه ارکان مهم و زیربنایی جامعه نظیر بخش‌های آموزشی نیز باشد، از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌شود. بر این ‌اساس نقد کتاب‌‌های درسی و متون آموزشی نیز به‌دلیل دامنۀ وسیع کاربردی و نقش آن در ارتقای سطح علمی کشور، ضرورتی ...  بیشتر