علوم تربیتی
تحلیل و نقد کتاب مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش ابتدایی

مرضیه دهقانی

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 57-82

https://doi.org/10.30465/crtls.2023.30892.1850

چکیده
  پژوهش حاضر به نقد کتاب مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش ابتدایی موسی پور با رویکرد توصیفی و تحلیلی و در دو بعد شکلی و محتوایی می‌پردازد. جهت تحلیل، از شیوه نقد و بررسی بر اساس "اصول راهنمای تهیه مقالات نقد نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی" بهره گرفته شد. پس از معرفی کلی اثر، در گام اول به امتیازها و کاستی‌های ...  بیشتر