علوم اجتماعی
تحولات جهانی آموزش عالی و دانشگاه‌ها نقد کتاب نظریة جهانی‌شدن و دانشگاه‌ها

مقصود فراستخواه

دوره 13، شماره 29 ، اسفند 1392، ، صفحه 119-133

چکیده
  چکیده علم در موج اول، با تنوعی اندک و سرعت تغییرات بسیار کند، مبتنی بر نظام استاد ـ شاگردی بود؛ دانش در محیطی باثبات و ارتباطات علمی بسیار محدود بود. در موج دوم، تخصص علمی رشد کرد و «خودکارشدن» ابزارها و روش‌های علمی را بسیار متحول کرد. موج دوم زمانی برای تولید انبوه دانش بود، مضرب‌های تغییرات در علم حدوداً ده ساله بود، ...  بیشتر