زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب آیین ‌نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی

ناصر نیکوبخت

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، ، صفحه 91-103

چکیده
  چکیده گرایش به مقاله‌نویسی در مجامع علمی کشور، به‌ویژه در بین استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، ضرورت آشنایی با شیوه‌های نگارش با معیارهای علمی را امری اجتناب‌نا‌پذیر کرده است. آثاری همچون آیین نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی اثر محمود فتوحی اقدامی بایسته برای پاسخ‌گویی به این ضرورت است. تدوین و تنظیم آثاری از این نوع ...  بیشتر