اقتصاد
ارزیابی کتب پول و بانک‌داری در ایران

سیدنظام‌الدین مکیان؛ عزت‌الله لطفی؛ محمدجواد پاک فطرت

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، ، صفحه 83-105

چکیده
  چکیده پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانة آثار منتشرشده در آن زمینه است. بی‌تردید نگارش و پدیدآوردن یک اثر جدید در هر زمینه به بررسی و ارزیابی آثار منتشرشدة قبل از آن و بررسی کاستی‌ها و نقاط قوت آن‌ها بستگی بسیار دارد. این ارزیابی‌ها منجر به آن می‌شود تا تجدید چاپ و انتشار کتاب‌های جدید با کاستی کم‌تر و نوآوری بیش‌تری انجام پذیرد. ...  بیشتر