نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی‌کارشناسی‌ارشدعلوم‌اقتصادی

چکیده

چکیده
پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانة آثار منتشرشده در آن زمینه است. بی‌تردید نگارش و پدیدآوردن یک اثر جدید در هر زمینه به بررسی و ارزیابی آثار منتشرشدة قبل از آن و بررسی کاستی‌ها و نقاط قوت آن‌ها بستگی بسیار دارد. این ارزیابی‌ها منجر به آن می‌شود تا تجدید چاپ و انتشار کتاب‌های جدید با کاستی کم‌تر و نوآوری بیش‌تری انجام پذیرد. یکی از نهادهای رسمی کشور که بررسی کتاب‌ها و متون آموزشی و کمک‌آموزشی حوزة علوم انسانی را با مشارکت داوران دانشگاهی و متخصص در این زمینه عهده‌دار است، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که از طریق شورای بررسی متون به آن می‌پردازد. در حوزة علوم اقتصاد، مدیریت، و حسابداری درس «پول، ارز و بانک‌داری» یکی از دروسی است که دانشجویان این رشته باید آن را فرا گیرند و در مجموعة دروس آموزشی کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد قرار دارد. این مطالعه بر آن است که با شاخص‌های تعیین‌شدة شورای بررسی متون و ارزیابی‌های داوران، و با روش تحلیل محتوا، پانزده اثر منتشرشده در زمینة پول، ارز و بانک‌داری را به دو صورت جداگانه و جمعی و در قالب ارزیابی شکلی و محتوایی مطالعه کند. نتایج حاکی از آن است که برای هر دو صورت ارزیابی شکلی و محتوایی به طور متوسط در اکثر کتاب‌های بررسی‌شده نمرة بین 3 - 99/3 از 5 در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Money and Banking Textbooks in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Nezamuddin Makiyan 1
  • Ezatollah Lotfi 2
  • Mohammad Javad Pakfetrat 2

چکیده [English]

The dynamism of any science depends on fair criticism of the published works in that field. Undoubtedly, writing and publishing a new work in any field is greatly concerned with the review of previously published works as well as evaluation of their strengths and weaknesses. Such evaluations help to publish new books with less deficiencies and more creativity. The Institute for Humanities and Cultural Studies is one of the Iranian official organizations responsible for reviewing educational and course textbooks inhumanities by its expert academic reviewers. The Institute accomplishes this task through the Iranian Council for Reviewing Books and Texts on Human Sciences. In economics, management and accounting majors, “Money, Currency and Banking” is an obligatory course in both undergraduate and postgraduate programs. Applying the indices set by the Iranian Council for Reviewing Books as well as the reviews done by the reviewers, the present paper aims to study both content and form of 15 published books in the field of money, currency and banking both individually and collectively by using the content analysis method. The results indicate that most of the reviewed books are graded between 3 to 3.99 out of 5 in terms of both form and content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Money
  • Currency and Banking
  • Form Review
  • Content Review
منابع
اسودی، علی (1389). «بررسی انتقادی کتاب نتکلم»، پژوهش‌نامة انتقادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 10، ش 1.
باب الحوائجی، فهیمه (1376). «تحلیل محتوا»، فصل‌نامة کتاب، دورة هشتم، ش 4.
جعفری هرندی، رضا و دیگران (1387). «تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب‌های درسی»، فصل‌نامة حوزه و دانشگاه، روش‌شناسی علوم انسانی، س 14، ش 55.
دلاور، علی (1384). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.
ربانی‌خواه، محمد (1384). «کتاب‌شناسی توصیفی نگارش و ویرایش»، پژوهش و حوزه، س 6، ش 23 و 24.
ضیغمی، رضا و دیگران (1387). «تحلیل محتوا»، فصل‌نامة پرستاری ایران، دورة بیست‌ویکم، ش 53.
 
Allen, Bryce and David Reser (1990). ‘Content Analysis in Library and Information Science Researches’, Library and Information Science Research, Vol. 12, No. 3.