نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

چکیده

چکیده
مثنوی‌پژوهی تا این اواخر، شامل کتاب‌‌ها و مقالاتی بود که از دریچۀ مباحث کلامی و شرح و حاشیه به بررسی مثنوی می‌پرداخت. دلیل آن نیز تعلیمی‌بودن این کتاب است؛ اما مدتی است که برخی از مثنوی‌پژوهان و محققان مرزهای مثنوی‌‌پژوهی را از مباحث کلامی پیش‌تر برده، به ساختار و روایت‌شناسی داستان‌‌های آن نیز توجه کرده‌‌اند؛ اشارت‌‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی یکی از شناخته‌شده‌‌ترینِ این آثار است که می‌‌کوشد شیوۀ روایت منحصر به فرد مثنوی را به خوانندگان نشان دهد.
با وجود تمام نوآوری‌‌های کتاب یاد شده، انتقاداتی نیز بدین کتاب وارد است: الف) انتخاب نادرست نظریۀ کتاب (ساختارگرایی و منطق مکالمۀ باختین)؛ ب) رویکرد ارزش‌‌مدارانه و نه انتقادی در برخی از فصول کتاب (به‌ویژه در فصل چهارم)؛ پ) پراکندگی و عدم انسجام مطالب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The critic of the book az esharathaye darya: butigaye revayat dar Mathnavi

نویسنده [English]

  • Issa amankhani
منابع
امن‌خانی، عیسی (1392). «پریشانی نصیب کس مبادا: نقدی بر کتاب روایت‌شناسی داستان‌‌های مثنوی نوشتۀ سمیرا بامشکی»، کتاب ماه ادبیات، س 16، ش 10.
ایمان، محمدتقی (1391). فلسفۀ روش تحقیق در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بامشکی، سمیرا (1391). روایت‌شناسی داستان‌های مثنوی، تهران: هرمس.
تایسن، لیس (1387). نظریه‌‌های نقد ادبی معاصر، ترجمۀ مازیار حسین‌زاده و فاطمه حسینی، تهران: نگاه امروز، حکایت قلم نوین.
تودوروف، تزوتان (1377). منطق گفت‌وگویی میخائیل باختین، ترجمۀ داریوش کریمی، تهران: مرکز.
توکلی، حمیدرضا (1389). از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی، تهران: مروارید.
حری، ابوالفضل (1390). «به‌سوی روایت‌شناسی معنوی: نگاهی به کتاب از اشارت‌‌های‌دریا» نقد ادبی، س 4، ش 13.
دریفوس، هربرت و پل رابینو (1382). میشل فوکو: فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نی.
زمانی، کریم (1387). شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر اول، تهران: اطلاعات.
شفیعی‌‌کدکنی، محمدرضا (1386). موسیقی شعر، تهران: آگه.
فوکو، میشل (1388). دیرینه‌شناسی دانش، ترجمۀ عبدالقادر سواری، تهران: گام نو.
کار، ادوار هلت (1384). داستایوفسکی جدال شک و ایمان، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
مقدم حیدری، غلامحسین (1387). قیاس‌ناپذیری پارادایم‌‌ها، تهران: نی.
میلز، سارا (1389). میشل فوکو، ترجمة داریوش نوری، تهران: مرکز.
نامور‌مطلق، بهمن (1390). درآمدی بر بینامتنیت، تهران: سخن.
 
Habib, M. A. R. (2011). Literary Criticism: from Plato to the present, Wiley-Blackwel.
Lane Richard (2006). Fifty key literary theorists, Routledge.