نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
تحقیقات و مطالعات تطبیقی امروزه در حوزة پژوهش‌‌‌های علمی ـ فرهنگی توجه پژوهش‌گران را به خود جلب کرده است. کمترین فایدة این گونه تحقیقات این است که زمینه‌‌‌ای را فراهم می‌‌‌آورند برای این‌که وام‌دهی و وام‌‌‌گیری داد و ستدهای آگاهانه، ناخواسته، و ناآگاهانه و تواردهای پنهان و آشکار میان دستگاه‌‌‌های فکری گوناگون و فرهنگ‌‌‌ها و تمدن‌های متنوع را بیان دارند. در میان آن‌ها در چند دهة اخیر، تطبیق اندیشه‌‌‌های عارفان نامدار ایرانی، خاصه مولانا جلال‌الدین محمد، با فلسفه‌های اگزیستانسیال از رواج بیشتری برخوردار شده و عنایت فزون‌تری را به خود جلب کرده است. این پژوهش بر آن است تا به بحث و نقد کتاب عرفان و تفکر، از تأملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق تفکر هایدگر بپردازد. برایند تحقیق نشان از آن دارد که نویسنده در هفت فصل مطالب بسیار ارزنده‌‌‌ای در باب برخی از تفکرات عرفانی مولانا و اندیشه‌‌‌های فلسفی هایدگر در اختیار خواننده می‌‌‌گذارد. در فصل آخر با خوانش‌‌‌های دلخواهانه شباهت‌های موجود و یا بهتر است بگویم «شباهت‌سازی‌های» موجود را هم با اما و اگر و ... به دست می‌‌‌دهد، اما همین امر که باید حاکی از شباهت فکری این دو متفکر شرق و غرب باشد، از تفاوت‌‌‌های بنیادین آنان حکایت دارد که در این پژوهش بدان اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A glance at the book of theosophy and ideas

نویسنده [English]

  • Fatemeh Modarresi
منابع
احمدی، بابک (1382). هایدگر و پرسش بنیادین، تهران: نشر مرکز.
سارتر، ژان پل (1361). اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمة مصطفی رحیمی، تهران: مروارید.
گوتک، جرالدال (1386). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی، ترجمة محمدجعفر پاک‌سرشت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌‌‌ها (سمت).
ملکیان، مصطفی (1387). «دربارة کتاب عرفان و تفکر، از تأملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق تفکر هایدگر»، کتاب ماه فلسفه، ش 9، خرداد.
همدانی، امید (1387). عرفان و تفکر، از تأملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق تفکر هایدگر، ‌‌تهران: نگاه معاصر.