نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

چکیده
فیه ما فیه مولانا اثر مهم و ارزنده‌ای در تحقیقات مولوی‌‌پژوهی است که اهمیت آن در پرتوِ شهرت مثنوی و دیوان کبیر تا حدود زیادی مغفول مانده است. مهم‌‌ترین و جدی‌‌ترین کارِ علمی در معرفی و احیای آن تصحیحِ استاد فروزانفر بوده است که هنوز هم دقیق‌‌ترین تصحیح محسوب می‌شود. کارهای دیگری که بعد از آن انجام شده است حاشیه‌‌ای بر کار آن بزرگ محسوب می‌‌شود و در مقایسة با آن اصالتی ندارد. دکتر توفیق هـ . سبحانی در سال 1388 بر اساس نسخه‌ای تازه‌‌یاب تصحیح مجددی از فیه ما فیه به دست داده است (نشر کتاب پارسه) که نسبت به چاپ فروزانفر افزوده‌هایی دارد و سبک و سیاق آن‌ با سبک عمومی کتاب هم‌سویی ندارد.
از جمله کارهای درخور بیانی که اخیراً درباب فیه ما فیه صورت گرفته است، شرحِ کریم زمانی بر این کتاب است و با نام شرح کامل فیه ما فیه در سال 1390 انتشارات معین آن را چاپ کرده است. در این مقاله متنِ مرجح از لحاظ نوع قرائت و شرح ایشان بررسی و نقد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fih ma Fih and its full description

نویسنده [English]

  • Rahman moshtaghmehr
منابع
بهاء‌‌الدین ولد، محمد بن حسین (1382). معارف، 2 جلد، به تصحیح بدیع‌‌الزمان فروزانفر، تهران: کتابخانة طهوری.
دهخدا، علی‌‌اکبر (1387). لغت‌‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زمانی، کریم (1390). شرح کامل فیه ما فیه، گفتارهایی از جلال‌‌الدین محمد بلخی، تهران: معین.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1387). غزلیات شمس تبریز، گزیدۀ دیوان کبیر از جلال‌‌الدین محمد بلخی، تهران: سخن.
معین، محمد (1364). فرهنگ فارسی (دورۀ 6 جلدی)، تهران: امیرکبیر.
موحد، محمدعلی (1387). شمس تبریزی، تهران: طرح نو.
مولوی، جلال‌‌الدین محمد بلخی (1362). کتاب فیه ما فیه، به تصحیح بدیع‌‌الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.
مولوی، جلال‌‌الدین محمد بلخی (1363 الف). مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد. ا. نیکلسون، به اهتمام دکتر نصرالله پورجوادی، تهران: امیرکبیر.
مولوی، جلال‌‌الدین محمد بلخی (1363 ب). کلیات شمس یا دیوان کبیر، با تصحیحات و حواشی بدیع‌‌الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.
مولوی، جلال‌‌الدین محمد بلخی (1379). مثنوی معنوی (از روی نسخۀ مورخ 677 قونیه)، به کوشش دکتر توفیق هـ . سبحانی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مولوی، جلال‌‌الدین محمد بلخی (1388). فیه ما فیه و پیوست‌های نویافته، تصحیح و توضیح: دکتر توفیق هـ . سبحانی، تهران: کتاب پارسه.