نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده
شعر خاقانی ازجمله اشعاری است که افزون بر پیشینة شرح‌‌نویسی چند سده‌‌ای، به گواه کتب، مقالات، پایان‌‌نامه‌‌ها و تحقیقات دانشگاهی سه دهۀ اخیر، به شکل خاص ‌‌مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق در سوانح زندگی، اندیشه و افکار، سبک و زیباشناسی شعر، تدوین فرهنگ لغات و اصطلاحات، شرح مشکلات شعر، و شرح قصاید منتخب او اخیراً منجر به راه‌یافتن شرح کامل قصاید او به بازار کتاب و به‌تبع آن به‌منزلة منبع درسی دانشگاه‌‌ها شده و میان استادان و دانشجویان از اقبالی نسبی نیز برخوردار گشته است.
مقالة حاضر، با نگاهی انتقادی به نقد و تحلیل شکلی ـ محتوایی نقد و شرح قصاید خاقانی از دکتر محمد استعلامی پرداخته و پیشنهادهایی برای تکمیل و بهبود کار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of the Book “Criticism and Explanation of Khaqani’s Qassidahs”

نویسنده [English]

  • Mahdi Nikmanesh
منابع
قرآن کریم.
استعلامی، محمد (1387). نقد و شرح قصاید خاقانی؛ بر اساس تقریرات بدیع‌‌الزمان فروزانفر، تهران: زوار.
ترکی، محمدرضا (1392). «در حاشیة نقد و شرح قصاید خاقانی»، کتاب ماه ادبیات، ش 79.
خاقانی شروانی، افضل‌الدین بدیل ابن علی (1357). دیوان خاقانی شروانی، به تصحیح و تحشیه و تعلیقات علی عبدالرسولی، تهران: چاپ‌خانة مروی.
خاقانی شروانی، افضل‌الدین بدیل ابن علی (1373). دیوان خاقانی شروانی، به‌کوشش سیدضیاءالدین سجادی، تهران: زوار.
دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
رودکی (1376). دیوان رودکی سمرقندی، براساس نسخة سعید نفیسی و براگینسکی، تهران: نگاه.
سجادی، ضیاءالدین (1374). فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات دیوان خاقانی، تهران: زوار.
کرمی‌‌چمه، یوسف و جمیله اخیانی (1391). «نگاهی به نقد و شرح قصاید خاقانی و توضیحی بر برخی دشواری‌های کتاب»، کتاب ماه ادبیات، ش 67، س 16.
کزازی، میرجلال‌الدین (1380). گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی، تهران: مرکز.
ماهیار، عباس (1384). شرح مشکلات خاقانی، دفتر چهارم: پنجنوش سلامت، کرج: جام گل.
مصفّی، ابوالفضل (1388). فرهنگ اصطلاحات نجومی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
معدن‌‌کن، معصومه (1372). بزم دیرینه عروس، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
یاحقی، محمدجعفر (1375). فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انتشارات سروش.