نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
پیرامون ادبیات معاصر ایران، اعم از نظم و نثر، در این سه دهة اخیر بعد از انقلاب اسلامی ایران، ‌‌کتاب‌‌های متعدد و متنوعی نوشته و منتشر شده است. هریک از این آثار، از جهاتی درخور توجه و بررسی‌اند و نیز دارای ویژگی‌‌های خاص خود هستند که در جای خود استفاده می‌شوند. از بین این آثار گوناگون، ادبیات معاصر ایران (نثر) از محمد‌‌رضا روزبه، تاحدودی با سایر آثار منتشرشدة دیگری که در این دوره به بازار نشر کتاب عرضه شده‌اند ‌‌متفاوت است. هرچند این کتاب نیز از جهاتی ‌‌از ایراد و اشکال خالی نیست، اما به علت انتخاب درست نمونه‌‌ها و شواهد گوناگون از نثر فارسی در دورة معاصر و همچنین، نقد و تحلیل نسبتاً قابل قبول تعدادی از این نمونه‌‌ها و حجم تاحدودی ‌‌کم آن و نیز با توجه به در نظر گرفتن این نکته که کتاب به‌مثابة درسنامه و متن آموزشی برای دورة تحصیلی کارشناسی رشتة زبان و ادبیات فارسی تألیف شده است، می‌توان گفت که در مقایسه با کتاب‌‌های مشابه محاسن، ‌‌مزایا، و امتیاز‌‌هایی دارد و به این جهت، ‌‌بایسته است به آن به‌منزلة متن آموزشی برگزیده توجه شود و از آن برای تدریس واحد درسی مورد نظر، یعنی ادبیات معاصر ایران (نثر)، ‌‌استفاده شود. در این نوشته، کوشش شده است به لحاظ ابعاد شکلی و ظاهری و نیز از جهت محتوایی، به جنبه‌‌های قوت و ضعف این اثر پرداخته شود و این موارد به مخاطبان این کتاب، که بیش‌تر دانشجویان زبان و ادبیات فارسی‌اند، ‌‌ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism and analysis of the book “iran contemporary literature (prose)”

نویسنده [English]

  • Mahmoud Bashiri

چکیده [English]

In the last three decades after the Islamic Revolution of Iran, a wide variety of books have been written about the contemporaray literature of Iran in both prose and poetry form, each having its own specific characteristics. Among all these books “The Contemporary Literature of Iran- Prose” written by Mohammadreza Ruzbeh is different to some extent. However, the mentioned book is not far from some faults it comprises the proper samples and an extensive amount of contemporary proses within acceptable review and analysis of them, all gathered in a small volume. It should be also considered that this book has been selected as a refrence book of bachelor course of Persian literature. Therefore, it is of great importance including several benefites and points and can be regarded as a chosen training text in educational courses. In this article the stengnth and weakness aspects of this book has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Contemporary Literature
  • Prose
  • Book Review
  • Textbook
  • Mohamadreza Ruzbeh
منابع
قرآن کریم.
اسلامی ندوشن، محمدعلی (1349). جام جهان‌بین، تهران: ابن‌سینا.
آجدانی، لطف‌الله (1386). روشنفکران ایران در عصر مشروطیت، تهران: اختران.
آجودانی، ماشاءالله (1382). مشروطة ایرانی، تهران: اختران.
آخوندزاده، میرزا فتحعلی (1349). تمثیلات، ترجمة میرزا جعفر قراچه‌داغی، به کوشش باقر مؤمنی، تهران: اندیشه.
بهنام، جمشید (1375). ایرانیان و اندیشة تجدد، تهران: نشر پژوهش فرزان روز.
پرویزی، رسول (1357). شلوارهای وصله‌دار، تهران: جاویدان.
تبریزی، میرزا آقا (1356). پنج نمایشنامه، به کوشش حمید صدیق، تهران: آینده.
تسلیمی، علی (1383). گزاره‌‌هایی در ادبیات معاصر ایران داستان، تهران: اختران.
تقی‌‌پور، تقی (1386). سرگذشت داستان‌نویسی ایران، تهران: مگستان.
جعفری، حسینعلی (1376). بررسی هنری بهترین قصة قرآن، تهران: حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
جعفریان، رسول (1378). قصه‌خوانان در تاریخ اسلام و ایران، تهران: دلیل.
چوبک، صادق (1356). تنگسیر، تهران: جاویدان.
حائری، عبدالهادی (1353). «سخنی پیرامون واژة مشروطه»، مجلة وحید، س 12، ش 127.
حائری، عبدالهادی (1367). نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویة تمدن بورژوازی غرب (کارشناسی، استعمار)، تهران: امیرکبیر.
حائری، عبدالهادی (1368). ایران و جهان اسلام (پژوهش‌هایی تاریخی پیرامون چهره‌ها، اندیشه‌ها و جنبش‌ها)، مشهد: آستان قدس رضوی.
روزبه، محمدرضا (1388)، ادبیات معاصر ایران نثر، تهران: نشر روزگار.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1361). نقد ادبی، ج 2، تهران: امیرکبیر.
شوشتری جزائری، عبداللطیف (1294ق). تحفة العالم، به اهتمام میرزا حسین طهرانی، هندوستان (حیدرآباد دکن): شوکت الاسلام.
شیرازی، میرزا ابوطالب خان (1352). مسیر طالبی، به کوشش حسین خدیوجم، تهران: کتاب‌های جیبی.
طالبوف، عبدالرحیم (1356). مسالک المحسنین، تهران: شبگیر.
عابدینی، حسن (1366). صد سال داستان‌نویسی در ایران، ج 1، تهران: ‌‌تندر.
عطارپور، اردلان (1379). مو لای درز فلسفه، تهران: انتشارات آن.
مراغه‌‌ای، زین‌العابدین (1353). سیاحتنامة ابراهیم‌بیک، تهران: اندیشه.
ملبوبی، محمدتقی (1376). تحلیلی نو از قصص قرآن، تهران: امیرکبیر.
مهرور، زکریا (1383). بررسی داستان امروز از دیدگاه سبک و ساختار، تهران: ‌‌تیرگان.
نقوی، علی‌‌محمد (1361). جامعه‌شناسی غرب‌گرایی، ج 1، تهران: امیرکبیر.
وزیری، سعید (1388). ادبیات داستانی در ایران از روزگار باستان تا مشروطه، تهران: دیگر.
همایون کاتوزیان، محمد‌‌علی (1385). سعدی شاعر عشق و زندگی، تهران: مرکز.