شناسنامه علمی شماره و فهرست مقالات

نویسندگان

1 استاد ادبیات‌فارسی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری‌ادبیات فارسی‌خوارزمی

چکیده

چکیده
گزیدة تاریخ بیهقی، با شرح و توضیح نرگس روان‌‌پور، یکی از کتاب‌های موفقی است که استادان و دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی برای تدریس در مقطع کارشناسی به آن توجه بسیاری داشته‌اند. اهمیت تاریخ بیهقی و توجه روزافزون به گزیدة مذکور و نقش این گزیده در آشنایی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی با این اثر ارزش‌مند، نگارندگان را بر آن داشت تا افزون‌بر ذکر مزایا و نقاط قوت گزیده، پاره‌‌ای از کاستی‌‌های آن را ارزیابی کنند و پیشنهادهایی جهت بهترشدن کتاب، از نظر ساختار و محتوا، ارائه دهند. در این مقاله، علاوه‌بر توجه به اشتباهات چاپی و اشکالات نگارشی، سعی شده‌‌ است مواردی که نویسنده از آن‌ها با عنوان مشکلات ناگشودة متن نام‌‌ می‌‌برد، بررسی‌‌ شود و نکات مبهم متن برای مخاطبان گزیده و شرح داده شود؛ البته ضروری بود بخش‌‌هایی از تاریخ بیهقی آورده می‌شد تا خط سیر منطقی حوادث منجر به سقوط و اضمحلال پادشاهی قدرت‌مند غزنوی نشان ‌‌داده می‌شد که گزیده فاقد آن‌هاست

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism of selective book Of Tarikh e Beyhaqi

نویسندگان [English]

  • Hakimeh Dabiran 1
  • Azam Baramaki 2

چکیده [English]

Selection of Tarikh e Beyhaqi with Ravanpoor description is one of successful books that the teachers and students of language and literatures field used it in bachelor term time.
Importance of Tarikh e Beyhaqi and attention to this selective book and role of this selection to acquaint student with Tarikh e Beyhaqi, caused to writers express its advantage and strengths. They also evaluated its deficiency. And at the end they offered suggestion to be better its structure and content.
This research in addition to attend to typographical errors and punctuation errors, and it tries to be explained ambiguities of this selection for its addressee.
Also this research tries to mention the parts of Tarikh e Beyhaqi that it is essential to show logical process of collapse of Ghaznavian dynasty but selection lacks them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Tarikh e Beyhaqi
  • porch of crown
  • reliable
  • Naseri and Baghavi
  • Narges Ravan poor
منابع
بهار، محمدتقی (1356). سبک‌شناسی، تهران: چاپخانة سپهر.
بیهقی، ابوالفضل (2536). تاریخ بیهقی، به تصحیح علی‌اکبر فیاض، مشهد: دانشگاه فردوسی.
بیهقی، ابوالفضل (1384). تاریخ بیهقی، تصحیح علی‌اکبر فیاض، تهران: علم.
بیهقی، ابوالفضل (1373). تاریخ بیهقی، تصحیح و توضیح خلیل خطیب‌رهبر، تهران: مهتاب.
حسینی کازرونی، احمد (1384). فرهنگ تاریخ بیهقی؛ تاریخ تما‌م‌نمای دورة غزنویان، تهران: زوار.
دهخدا، علی‌اکبر (1373). لغتنامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، دورة جدید، ج 11، تهران: دانشگاه تهران.
روان‌پور، نرگس (1389). گزیدة تاریخ بیهقی، تهران: قطره.
روان‌پور، نرگس (1391). گزیدة تاریخ بیهقی، تهران: قطره.
کرمی، محمدحسین (1388). «تبیین نکته‌هایی از تاریخ بیهقی»، پژوهشنامة زبان و ادبیات فارسی، س 1، ش 2، تابستان.