شناسنامه علمی شماره و فهرست مقالات

نویسنده

دانشیارادبیات فارسی، دانشگاه قم

چکیده


با چراغ و آینه دومین اثر شفیعی کدکنی دربارۀ جنبه‌های گوناگون شعر معاصر فارسی است. این اثر، به گفتۀ مؤلف، تکملۀ ادوار شعر فارسی است. کتاب مذکور مجموعه‌ای است از تاریخ ادبیات، نقد ادبی، و ادبیات تطبیقی. در این مقاله، جنبه‌های گوناگون ساختاری و محتوایی اثر، شامل ویژگی‌های برجسته و برخی کاستی‌های احتمالی آن، مانند عنوان اثر، کامل‌نبودن معیارهای کار، اختصار و ایجاز، ابهام برخی موضوعات، ارجاع ناتمام به برخی از منابع تحقیق، به‌روز نشدن برخی مقالات، احاله به آینده و تبیین‌نشدن اصطلاح معاصر بررسی شده است. کاستی‌هایی که رفعشان می‌تواند سودمندی کتاب را افزون کند. درنهایت، مواردی نیز به‌منزلة پیشنهاد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and Critique of the Book "From the Myth to Epic" Seven Studies Contemplation in the Ba Cheragh-o-Ayene

نویسنده [English]

  • Ahmad Rezaei

چکیده [English]

The book BaCheragh-o-Ayene  is  second separated   work of Shafiekadkaniaboutvarious aspectsof contemporary Persianpoetry;According tothe author ,thisbookCompletes another his book:Advar-e- sher-e- Farsi. Thebook, is a collection ofLiterary history, literary criticism and comparative literature. This book  was formed from five main sections, fourjoined,apartnamed final wordindex andresources.
Inthisstudy, we haveexamined various aspects of thestructure and contentof this book including: Someprominentfeaturesand someits possibleshortcomings, such as title, itsshortcoming criteria and ambiguity ofcontemporary. The shortcomings,Iftheauthorremovethem,the book will also be useful . Finally, some caseshave beensuggested

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: Review
  • analyze
  • Ba Cheragh-o-Ayene
  • contemporarypoetry
  • comparative criticism
منابع
پورنامداریان، تقی (1380). در سایۀ آفتاب، تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1375). «فروزانفر و شعر»، مجلة کلک، ش 73، 74 و 75.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1377). «شعر جدولی؛ آسیب‌شناسی نسل خردگریز»، بخارا، ش 1.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1377). آواز باد و باران، گزیدۀ شعرها با مقدمۀ تقی پورنامداریان، تهران: چشمه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1378). «شاعرانی که با آن‌ها گریسته‌ام»، بخارا، ش 5.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1380). ادوار شعر فارسی، تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1390). با چراغ و آینه، در جست‌وجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران، تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1391). حالات و مقاماتِ م. امید، تهران: سخن.
فتوحی، محمود (1386). «تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر»، نامۀ فرهنگستان، ش 36 (پیاپی).
کاخی، مرتضی (1379). باغ بی‌برگی، تهران: زمستان.
گلکار، آبتین (1391). «معرفی و نقد با چراغ و آینه»، ویژه‌نامة نامة فرهنگستان (ادبیات تطبیقی)، س 3، ش 5.