شناسنامه علمی شماره و فهرست مقالات

نویسنده

استادیارادبیات، دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

چکیده
در پاره‌ای از کشورهای جهان، اواخر نیمة دوم قرن بیستم تا عصر حاضر با عنوان دورة پسا‌مدرن نام‌گذاری شده است. این نام‏گذاری سبب شد که فرهنگ، هنر، دانش، و کنش‌های اجتماعی این دوران در این جوامع، همواره با صفت پسا‌مدرن تلازم یابد. از این‌رو و به طریق اولی، ادبیات این عهد نیز با این صفت همراه شد و هریک از منتقدان و فیلسوفان غربی، ویژگی‌هایی برای ادبیات این دوره تعریف کردند. مقالة حاضر، ضمن بررسی این ویژگی‌ها، به نقد کتاب پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران، نوشتة منصوره تدینی می‌پردازد و فراز و نشیب و کفایت سخنِ علمی این کتاب را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of “Postmodernism in Iranian Literary Fiction”

نویسنده [English]

  • Ataollah Koopal

چکیده [English]

The period beginning from the second half of the twentieth century to the present time, in some countries, has been named as the postmodern. This kind of naming caused the culture, art, knowledge, and the social reactions of this era to be often associated with the term postmodern. Hence, the literature of this period eminently has been associated with the adjective; postmodern too. Each of the critics and philosophers of the West have defined some characteristics for the literature of this period. The present paper, while considering some of these characteristics, analyzes the book Postmodernism in Literary Fiction of Iran written by Dr. Mansoureh Tadaion, and deals with ups and downs and the adequacy of the mentioned book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Postmodernism
  • Literary fiction
  • literary criticism
  • Postmodern theorists
منابع
قرآن کریم.
آریان‌پور، امیرحسین (1358). پژوهش، تهران: امیرکبیر.
بیات، عبدالرسول (1390). فرهنگ واژه‌ها: درآمدی بر مکاتب و اندیشه‌های معاصر، تهران: ‏سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
تدینی، منصوره (1388). پسامدرنیسم در ادبیات داستانی، تهران: نشر علم.
خاکی، غلام‌رضا (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایاننامهنویسی، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور.
دلاور، علی (1371). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه پیام نور.
سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی (1379). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: برگه.
صداقت ثمر حسینی، کامیار (1392). یکصد قاعده و روش در تحقیق، تهران: آفتاب توسعه.
هومن، حیدرعلی (1374). شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران: پارسا.
هومن، حیدرعلی (1378). راهنمای تدوین گزارش پژوهشی: رساله و پایان‌نامة تحصیلی، تهران: پارسا.
 
Connor Steven (2004). Postmodernism, Cambridge University Press.
Kevin Hart (2004). Postmodernism, a beginner`s guide, Oneworld, Oxford.
Singh, Prasidh Raj (2011). ‘Consumer Culture and Postmodernism’, Postmodern Opening.
Skipper, Tracy (2011). Writing an Effective Book, Carolina: National Resource Center.