نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیارفلسفه، دانشگاه امام خمینی

چکیده

یکی از موضوعات بسیار مهم مطرح در فلسفۀ علم و فلسفۀ دین، نسبت میان علم و دین است. این نسبت در دو حوزه مورد توجه قرارمی‎گیرد: نیاز انسان به هر دو و تقابل میان گزاره‎های آن دو در توصیف قوانین طبیعت. این مسئله از حوزۀ بررسی عمیق استاد مطهری بیرون نبوده‎است؛ چنان‎که می‎توان اشتغال بدان را در آثار ایشان ردیابی کرد و این کاری است که در کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین انجام ‎شده ‎است. نویسنده در این اثر کوشیده است با استفاده از آثار استاد، دیدگاه ایشان را در باب نسبت میان علم و دین بیان ‎‎‎کند. این مسئله در اندیشۀ استاد به دو صورت بحث شده‎است: یکی نسبت علم و ایمان و تأکید بر نیاز انسان به هر دو و دیگری مسئلۀ نزاع علم و دین. از نظر استاد، دین ثابت و قطعی، و علم متغیّر و نسبی است. در این مقاله، هدف نقد و بررسی این کتاب و طرح برخی نکات پیشنهادی برای اصلاح آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Motahhari’s Attitude to the Science and Religion: A book review

نویسنده [English]

  • Abdurrazzaq Hesamifar

چکیده [English]

Abstract:
The relation between science and religion is one of the most important issues that is discussed in the philosophy of science and the philosophy of religion and it is regarded in two fields: the human demand to both of them and the confrontation of their propositions in describing the laws of nature. This issue was not out of the domain of the deeply assessing of Motahhari and his dealing with it can be traced in his books; the work that has been done by Motahhari’s attitude to the science and religion. In this book, writer tries to present Motahhari’s view on the issue according to his books. He has discussed it in two ways: the relation between science and faith and emphasis on human’s demand to both of them and the conflict between science and religion. Religion, in his view, is fixed and certain while science is variable and uncertain. The target of this article is to review the book and to suggest some revisions for it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: science
  • Religion
  • Motahhari
  • faith
  • Islam
  • Human
منابع
احمدی، علی‎اکبر (1389). دین و دوران: جستاری در اسلامشناسی مرتضی مطهری، تهران: معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی.
باربور، ایان (1362). علم و دین، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
حسامی‎فر، عبدالرزاق (1384). «تفسیر وصف الحالی از دیدگاه ویتگنشتاین در باب دین»، انجمن معارف اسلامی، فصلنامۀ علمی پژوهشی انجمن معارف اسلامی، س 1، ش 3.
خسروپناه، عبدالحسین (1390). رویکرد استاد مطهری به علم و دین، قم: دفتر نشر معارف.
شاهری لنگرودی، سید جلیل (1382). مجموعۀ کامل اصول و قواعد ویرایش، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب.
مطهری، مرتضی (1377). مجموعۀ آثار، جلد 16: سیرى در سیرۀ نبوى، جاذبه و دافعۀ على علیهالسلام، سیرى در نهجالبلاغه، مشکلات على علیهالسلام و صلح امام حسن علیهالسلام‏، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1381). مجموعۀ آثار، جلد 21: اسلام و نیازهای زمان (1 و 2)، اسلام و نیازهای جهان امروز، قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید، تهران: صدرا.
مطهری، مرتضی (1387). مجموعۀ آثار، جلد 25: «الغدیر» و وحدت اسلامی (شش مقاله)، حج، نهضت آزادیبخش اسلام، مسئلۀ نفاق، عدالت از نظر علی علیهالسلام، نقش حادثۀ کربلا در تحول تاریخ اسلامی، خطابه و منبر، لزوم تعظیم شعائر اسلامی، دفاع از 13، احیای تفکر اسلامی، تکامل اجتماعی انسان در تاریخ، تهران: صدرا.