نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌ فلسفة دین، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

هدف این مقاله1 معرفی و نقد و بررسی اجمالی عرفان و فلسفه اثر والتر ترنس استیس است. او در این کتاب پس از اشاره به هدف، شیوه، پیشینه، و روش کار خود درصدد پی‌افکندن طرحی نو است. استیس، بر اساس یک برنامة پژوهشی مشخص، نخست به مفروضات و تعریف اصطلاحات لازم می‌پردازد تا زمینه برای نقطة ثقل کتاب، یعنی ویژگی‌ها و وجوه مشترک تجربه‌های عرفانی آفاقی و انفسی، فراهم گردد؛ سپس با طرح دلایل عینیتِ احوال عرفانی در خصوص ذهنی و عینی‌ بودن تجربة عرفانی به سه نظریه می‌رسد تا در فصل چهارم به بررسی دلایل توجیه وحدت وجود بپردازد. سه فصل بعدی کتاب دربارۀ مسائل مرتبط با عرفان است، و نویسنده از زاویة دید خود آن‌ها را تحلیل کرده و دست به نظریه‌پردازی زده است. این سه فصل عبارت‌اند از نسبت عرفان و منطق، نسبت عرفان و زبان و نسبت عرفان با بقای نفس. فصل آخر کتاب را نیز می‌توان جمع‌بندی مباحث به‌حساب آورد.
بدین ترتیب، در این مقاله، پس از معرفی کلی اثر و مروری بر سرفصل‌های اصلی، طی دو فصل به تحلیل ابعاد شکلی ‌ـ ‌صوری و ابعاد محتوایی ‌ـ ‌علمی آن می‌پردازیم و در هر فصل از امتیازات و کاستی‌های مورد نظر بحث خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The natural look at mysticism (critic and consideration of mysticism and philosophy book)

نویسنده [English]

  • Sayyed Hossein Hosseini

چکیده [English]

The purpose of this essay is orientation and critic consideration of mysticism and philosophy book written by Walter Trance Stace. After reference to the purpose , method , background and his procedure, he is planning to product a modern plan . According to a specific investigatory plan .first ,Stace  is engaging in assumptions and definition of essential terms to build the way for central point of the book meant characteristic and mutual sides of introvert and extrovert mystical experiences. Then , with presentation  of objection reasons of mystical circumstances about being subjective and objective mystical experiences he reaches three theories to investigate justified reasons of pantheism in the the fourth chapter. Next chapter  refers to relevant affairs of mysticism , and analyses them from its point of  view and theorizes ; ie relation of mysticism and logic , mysticism and language , mysticism and survival of ego.Finally ,last chapter can be considered as a summation of his argument . In this manner , in this essay , after general introduction of this book and a review of main chapter ,we are going to be engaged in analysis of form- formal and content – scientific dimentions during 2 chapters and in each chapters we discuss about advantages and disadvantages .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: philosophy of mysticism .religion
  • criticof mysticism and philosophy book
  • Stace
منابع
استیس، والتر ترنس (1379). عرفان و فلسفه، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش.
استیس، والتر ترنس (1388). زمان و سرمدیت: جستاری در فلسفة دین، ترجمة احمدرضا جلیلی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
استیس، والتر ترنس (1390). دین و نگرش نوین، ترجمة احمدرضا جلیلی، ویراستة مصطفی ملکیان، تهران: حکمت.
حسینی، سیدحسین (1383). «انسان‌شناسی تربیتی»‌، همایش جهانی حکمت مطهر، تهران: انتشارات تحقیق و توسعة صدا.
حسینی، سیدحسین (1391). «مقالة تحلیل مؤلفه‌های مفهومی دین»، مجلة علمی ـ ‌پژوهشی جستارهای فلسفة دین، س 1، ش 2.
راسل، برتراند (1382). عرفان و منطق، ترجمة نجف دریابندری، تهران: ناهید.
شیمل، آنه ماری (1384). ابعاد عرفانی اسلام، ترجمة عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
کاکایی، قاسم (1391). وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، تهران: هرمس.