نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر اولین اثر تفسیری ‌ـ ‌تحلیلی سیر تفکر هیدگر به زبان انگلیسی و تنها اثر به این زبان است که حاوی مقدمه‌ای است از هیدگر که در جواب پرسش‌های نویسنده از او نگاشته شده است. روش نویسنده تفسیر تحلیلی و همدلانۀ تفکر هیدگر بر اساس سی اثر اعم از کتاب و مقاله از دوره‌های مختلف اندیشۀ اوست. نویسنده در عین حال گاهی هرچند به‌ندرت به نقد اندیشه‌های هیدگر نیز پرداخته است. کتاب در حجمی بالغ بر 768 صفحه با نثری روان و سلیس و استوار نگاشته شده است.
نویسنده خود برخی معادل‌های انگلیسی را به ازای واژگان بعضاً ابداعی هیدگر برساخته که عمدتاً مفید معنای اصلی کلمه است. تحلیل‌های ریچاردسون درکل منسجم و دارای خط سیر مشخصی است و برای خوانندگانی که با تفکر هیدگر آشنایی مقدماتی دارند می‌تواند بسیار مفید و آموزنده باشد. کتاب درمجموع یک تحلیل تخصصی و در عین حال روشنگر از سیر تفکر هیدگر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Heidegger: Through Phenomenology to Thought: A critical assessment

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Safian

چکیده [English]

Heidegger: Through phenomenology to Thought is the first interpretative- analytic work in English language and it is the only work in this language that contains an introduction by Heidegger that has written as answer to author's questions.   Author`s method is analytic interpretation and at the same time sympathetic of Heidegger's thought according to 30 works of him contain the books and essays belong to different periods of his thought.  Author sometimes, however rarely, critics Heidegger's points of wives.                                                                                                                                  
   The book has 768 pages and is written by a flaunt prose.                                                                                  
Author himself has made English proper equal words for some Heidegger`s artificial
Words . Richardson`s analysis is consistence and has a defined direction and it is useful and instructive for readers who know Heidegger `philosophy not so much. The book is a specialist analysis and at the same time explanatory work about Heidegger`s thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Heidegger
  • Phenomenology
  • Thought
  • Being
  • Time
  • History
منابع
احمدی، بابک (1381). هایدگر و پرسش بنیادین، تهران: مرکز.
بیمل، والتر (1381). بررسی روشنگرانۀ اندیشۀ مارتین هایدگر، ترجمۀ بیژن عبدالکریمی، تهران: سروش.
توارنیکی، فردریک (1392). به ملاقات هایدگر، ترجمۀ شروین اولیایی، تهران: رخداد نو.
جمادی، سیاوش (1387). زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی، تهران: ققنوس.
 
Redden, Marion (2009). Heidegger and the Mystery of Being, Wollongong, School of English Literatures, Philosophy and Language.
Richardson, William (1974). Heidegger, through Phenomenology to thought, Netherland: Martinus Nijhoff, The Hague.