نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

چکیده
ابتناء مطالعات و پژوهش‌های انسانی و اجتماعی بر الگوهای روش‌شناختی یکی از ضرورت‌های حوزة علوم انسانی در حال حاضر شده است. مکاتب، نحله‌ها و متفکران مختلف و تأثیرگذاری در این حوزه با دغدغة یادشده به مطالعه و تحقیق اشتغال دارند. یکی از این الگوهای روشی، روش‌های کیفی، تفهمی و به طور خاص روش هرمنوتیک است. این روش که به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می‌شود، طرفداران و قائلین زیادی در مطالعات اجتماعی و انسانی و حتی اعتقادی و دینی پیدا کرده است. در فضای فکری‌ ـ ‌معرفتی ایران نیز برخی از نویسندگان کاربست این روش را در مطالعات دینی و کلامی مطرح نموده‌اند که البته با مناقشات و چالش‌های علمی‌ ـ ‌معرفتی فراوان مواجه شده‌اند. در مقالة حاضر ضمن تبیین ادلة هرمنوتیک فلسفی، با نگاهی انتقادی به این روش امعان نظر خواهد شد. هرمنوتیک فلسفی از دو زاویه نقد شده است که عبارت‌اند از: نقدهای درون‌هرمنوتیکی و برون‌هرمنوتیکی. مقصود از نقد درون‌هرمنوتیکی، مجادلاتی است که برخی از نحله‌ها و اشخاص قائل به هرمنوتیک طرح نموده‌اند. نقدهای برون‌هرمنوتیکی، بیان ایرادات هرمنوتیک فلسفی از دیدگاه جریان‌ها و اشخاصی است که خارج از چهارچوب هرمنوتیک به ارزیابی این روش پرداخته‌اند.
کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک، هرمنوتیک فلسفی، نسبیت، فهم، تاریخ و سنت، مفسر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition of Philosophical Hermeneutics Statements: A Review and Critique

نویسندگان [English]

  • Farhad Zivyar 1
  • Ehsan Shakeri-Khouni 2
  • Amir E’temadi 3

چکیده [English]

Dependence of humanities and social studies and research on methodological patterns has become a requirement in the field of humanities. Various influential schools, beliefs, and thinkers in the field are studying and researching with this concern in mind. One of these methodological patterns is the qualitative interpretative method and hermeneutics method in particular. This method, which is divided into several kinds and types, has found many advocates and believers in social and humanities, and even religious and doctrinal, studies. In the intellectual-epistemic environment of Iran, too, some authors have proposed the application of this method in religious and theological studies, and, of course, have encountered many scientific-epistemic controversies and challenges in the course. In this paper, while explaining the evidence of philosophical hermeneutics, a critical view of this method will be presented. Philosophical hermeneutics has been criticized from two perspectives which include intra-hermeneutic and extra-hermeneutic criticism. Intra- hermeneutic criticism refers to the controversy set forth by some beliefs and individuals that support hermeneutics. Extra-hermeneutics criticism is the explanations of philosophical hermeneutics objections from the point of view of the currents and individuals who have evaluated this method outside the framework of hermeneutics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hermeneutics
  • philosophical hermeneutics
  • relativity
  • perception
  • History and Tradition
  • Interpreter
منابع
احمدی، بابک (1382 الف). هایدگر و پرسش بنیادین، تهران: مرکز.
احمدی، بابک (1382 ب). هایدگر و تاریخ هستی، تهران: مرکز.
برن، لوسیلا (1381). اسطوره‌های یونانی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: مرکز.
بشیریه، حسین (1379). تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیزم و محافظه‌کاری، ج 2، تهران: نشر نی.
بلایشر، جوزف (1380). گزیدۀ هرمنوتیک معاصر، سعید جهانگیری، آبادان: پرسش.
پالمر، ریچارد. آ (1382). علم هرمنوتیک، ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.
تریگ، راجر (1384). فهم علم اجتماعی، شهناز مسمی‌پرست، تهران: نی.
جوادی آملی، عبدالله (1373). شریعت در آینه معرفت، بی‌جا: رجاء.
سروش، عبدالکریم (1375). قبض وبسط تئوریک شریعت، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط.
سروش، عبدالکریم (1377). صراط‌های مستقیم، حقانیت؛ عقلانیت؛ هدایت، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط.
سروش، عبدالکریم (1379). درس‌هایی در فلسفة علم الاجتماع، تهران: نی.
فی، برایان (1381). فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی، خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
فی، برایان (1383). نظریۀ اجتماعی و عمل سیاسی، ترجمۀ محمد زارع، تهران: مؤسسة انتشاراتی روزنامة ایران.
کورنزهوی، دیوید (1378). حلقة انتقادی، مراد فرهادپور، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
مجتهد شبستری، محمد (1375). هرمنوتیک، کتاب و سنت، تهران: طرح نو.
مجتهد شبستری، محمد (1381). نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: طرح نو.
منوچهری، عباس (1381). هرمنوتیک، دانش و رهایی، تهران: بقعه.
منوچهری، عباس (1383). «تقریرات درس روش‌شناسی در اندیشۀ سیاسی»، قم: دانشگاه مفید.
هادوی تهرانی، مهدی (1377). مبانی کلامی اجتهاد، قم: خانه خرد.
هولاب، رابرت (1378). یورگن هابرماس و نقد در حوزة عمومی، حسین بشیریه، تهران: نی.
وینچ، پیتر (1372). ایدۀ علم اجتماعی، قم: سمت.
 
Bruce Krajewski, (2004). Gadamer’s Repercussion: Reconsidering Philosophical Hermeneutics, USA, University of California Press.
Hans Georg Gadamer, (2004). Truth and Method, Translation Revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, New York, Continuum.
Jeff Malpas, Ulrich Answald and Jens Kertscher (2002). Gadamer’s Century: Essay in Honor of Hans–Georg Gadamer, Massachusetts, The MIT press.
Quentin Skinner (1988). Meaning and Context, edited by James Tully, Princeton University Press, New Jersey.
Quentin Skinner (2002). Visions of politics, Vol. 3, ‘Hobbes and Civil Scienc’, Cambridge University Press.
Quentin Skinner, Dasgupta, Partha, Geuss, Raymond (2001). ‘Political Philosophy: The View from Cambridge’ in Journal of Political Philosophy nd Held in Cambridge on 13 February.