نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

در مقالة پیش رو ــ چنان‌که از عنوانش پیداست ــ می‌خواهیم به معرفی، نقد، و بررسی فرهنگ فلسفة دکارت، نوشتة جان‌کاتینگم و با ترجمة علی افضلی بپردازیم. جان کاتینگم، دکارت‌شناس و مترجم آثار دکارت، این کتاب را با عنوان A Descartes Dictionary به سال 1993 نوشته و انتشارات Blackwell آن را منتشر کرده است. این کتاب را دکتر علی افضلی، مترجم اعتراضات و پاسخ‌ها، به سال 1390 به فارسی برگردانده و انتشارات مؤسسة حکمت و فلسفه منتشر کرده است. در بهار 1391، این کتاب اثر برگزیدة بیستمین دورة جایزة کتاب فصل معرفی شد. نویسنده قصد دارد، در مقدمة مقاله، نخست معرفی اجمالی از نویسندة کتاب ارائه دهد و در ادامه به معرفی و نقد و بررسی اجمالی خود کتاب بپردازد، و سرانجام پیش از ورود به بخش اصلی مقاله، مترجم کتاب به‌اجمال معرفی شود. نقد و بررسی ترجمة فارسی این فرهنگ فلسفی که بخش اصلی مقاله را به خود اختصاص می‌دهد، در دو بخش صوری و محتوایی تنظیم شده که نخست از جنبة صوری و شکلی به نقد و ارزیابی می‌پردازیم و در بخش دوم ترجمه را از منظر محتوایی و تخصصی بررسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Introduction, Critique and Review of A Descartes Dictionary

نویسنده [English]

  • Sayyed Mostafa Shahr-A’eeni

چکیده [English]

As the title suggests, the present paper aims to provide an introduction, critique, and review of A Descartes Dictionary written by John Cottingham and translated by Ali Afzali. John Cottingham, Descartes scholar and translator of Descartes works, has written this book entitled A Descartes Dictionary in 1993 which has been published by Blackwell Publishing. The book has been translated into Persian by Doctor Ali Afzali, translator of Objections and Responses in 1390 and has been published by the Institute of Wisdom and Philosophy Publishing. In the spring of 1391, this book was named the selected work of the twentieth round of the Season’s Book Award. The author intends to present a brief biography of the author of the book initially in the introduction to this paper, followed by a brief introduction, review and critique of the book itself, and finally, before going to main part of the paper, a briefly introduction to the translator. The review and critique of the Persian translation of this philosophical dictionary that constitute the main part of the paper has been organized in the two parts of form and content. First, the translation will be reviewed and evaluated from the point of view of form and morphology and in the second part we will take a look at it in terms of content and professional aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Descartes
  • Cottingham
  • Afzali
  • Philosophical Dictionary
  • Persian Authorship
منابع
دکارت، رنه (1381). تأملات در فلسفة اولی، ترجمة احمد احمدی، تهران: سمت.
دکارت، رنه (1383). گفتار در روش، ترجمة محمدعلی فروغی، برگرفته از کتاب سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی، تهران: هرمس.
دکارت، رنه (1384). اعتراضات و پاسخ‌ها، ترجمة علی موسائی افضلی، تهران: علمی فرهنگی.
کاتینگم، جان (1390). فرهنگ فلسفة دکارت، ترجمة علی افضلی، تهران: مؤسسة حکمت و فلسفة ایران.
کاتینگم، جان (1392). دکارت، ترجمة سیدمصطفی شهرآیینی، تهران: نشر نی.
مجیدی، فریبرز (1388). فرهنگ تلفظ نام‌های خاص، تهران: فرهنگ معاصر.
 
Cottingham, John (1989). Descartes, by Basil Blackwell, Oxford and New York.
Cottingham, John (1993). A Descartes Dictionary, by John Cottingham, The Blackwell Philosopher Dictionaries, 1st editon.
Descartes, Rene (1991). The Philosophical Writings of Descartes, trans. J. Cottingham, R. Stoothoff and D. Murdoch (CSM). 2 vols. Cambridge University Press, fifth edition.
Descartes, Rene (1991). The Philosophical Writings of Descartes, volume III, The Correspondence, trans. J. Cottingham, R. Stoothoff and D. Murdoch, A. Kenny (CSMK). Cambridge University Press, firth edition.
Woronoff, Jon (editor) (2003). Historical Dictionary of Descartes and Cartesian Philosophy, by Roger Ariew, Dennis Des Chene, Douglas M. Jesseph, Tad M. Schmaltz and Theo Verbeek (Historical Dictionaries of Religions, Philosophers, and Movements; NO. 46), The Scarecrow Press, Inc.