نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 مدرس دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
الساندرو بائوزانی (Alessandro Bausani)، از مستشرقان بزرگ اروپا و بزرگ‏ترین اسلام‏شناس ایتالیا، از جمله محققانی است که دستی در استشراق دارند. این محقق شهیر، علاوه بر آثار متعدد در‏بارۀ ایران و اسلام، ترجمه و تفسیر مختصری از قرآن به زبان ایتالیایی انجام داده است که از معروف‏ترین ترجمه‏های اروپایی قرآن، و از منابع به‌نام خاورشناسان مغرب‏زمین به‏شمار می‏رود. حواشی و تفسیر بائوزانی بر قرآن، به سبب دقت و اختصار و بیان موجزی که در ذکر دیدگاه‏های گوناگون مفسران و دقایق آیات قرآن به‏کار برده در میان آثار خاورشناسان و اسلام‏پژوهان بی‏مانند است.
در این مقاله، سعی شده این ترجمه و تفسیر با بررسی شواهدی از آن کتاب ارزیابی و آرای مترجم آن نقد و بررسی شود. در این زمینه، گاه مباحث فقه‏اللغوی نیز با توجه به اساس رومانس ترجمۀ بائوزانی به‏دقت بررسی می‏شود تا فضایی که در ذهن خوانندۀ غربی از خواندن تحقیق بائوزانی ایجاد می‏شود ملموس‏تر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Survey of Bausani’s Commentary and Translation of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ramezan Kiaei 1
  • Iman Mansoob Basiri 2

چکیده [English]

Alessandro Bausani, who is one of the most important European Orientalists, is considered also as the greatest Islamist in Italy. This famous researcher, along with his research works concerning Islam and Iran, has published a translation and a brief commentary on the Quran in Italian. His work, being undoubtedly a remarkable source for the Western Orientalists, is one of the most famous translations of the Quran into European languages.
Annotations and commentary of Bausani, containing a kind of recapitulation of the ideas of distinguished commentators, for their brevity and their accuracy are unsurpassed among the works of Islamists in Europe.
In this article, we have tried to analyze the translation and commentary of Bausani, citing curious examples of his work. Also, since the translation of the Italian Orientalist is obviously based upon the structure of a Romance language, through philological analysis, we have tried to examine the possible connotations that a European reader might have of the aforementioned opus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Islam
  • Quran
  • Comment
  • Translation
  • Orientalism
  • Romance languages
منابع
طبرسی (1986). مجمع‏البیان، بیروت: دار‏البیان.
کربن، هانری (1397). المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم، تهران: انجمن ایران و فرانسه.
کلینی، محمد بن یعقوب (1365). روضۀ کافى، ترجمۀ کمره‏اى، ج ‏۲، تهران: دار‏الکتب الاسلامیه.
کلینی، محمد بن یعقوب (1388). اصول کافی، تهران: دار‏الکتب اسلامیه.
 
Alberti, Arnaldo (2008). Avesta, Torino: UTET.
Alighieri, Dante (1993). Convivio, Rizzoli, Bologna: Rizzoli.
Aquinas, Thomas (2006). Summa Theologiae, Thomas Aquinas, Cambridge University Press.
Bausani, Alessandro (2007). Il Corano, Bur, Milano: Bur editore.
De Mauro, Tullio (2000). Dizionario della lingua italiana, Milano: Paravia.
Lampinen, James, Serge Bredart, and Anne-Chaterine Defelder (2003). Phenomenal characteristics of cryptomnesia, Sussex: Psychology Press.
Marraci, Ludovico (1698). Prodromus ad refutationem alcorani, Padova: Tipograia del Seminario.
Morini, Maasimiliano (2007). Traduzione, Milano: Sironi editore.
Pianigiani, Ottorino (1990). Vocabolario etimologico della lingua italiana, Firenze: Fratelli Melita Editori.
Privat, Eduard (1983). Islam et Chretiens du Midi (XII-XIV s.), Toulouse: Centre d'Etudes Historiques de Fanjeux.
Rodinso, Maxime (1951). ‘Dante et l'Islam d'après des travaux récents’, Revue de l'histoire des religions, tome 140 n 2.
Vaglienti, Codice (2006). Edizione critica a cura di L. Formisano, Firenze: Edizioni Polistampa.
Villani, Givanni (1991). Nuova cronica a cura di G. Porta, Parma: Ugo Guanda Editore.
Zingarelli, Nicola (2001). Vocabolario della Lingua Italiana, Bologna: Zanichelli.