نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

چکیده
آموزش زبان انگلیسی برای اهداف خاص در سیستم دانشگاهی کشورهای غیر انگلیسی‌زبان، به سبب اهمیت و جایگاه این زبان که همانا زبان رایج علم است اهمیت بسیار دارد. به همین سبب، طراحی و تدوین مطالب آموزشی مناسب و نیز ارزش‌یابی و ارتقای منابع موجود آموزش این زبان کاملاً ضروری است. از سوی دیگر، ارزش‌یابی مواد آموزشی، از جمله کتاب ـ از مهم‌ترینِ این منابع ـ خود نیازمند الگو و چهارچوبی مناسب است. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود که برای ارزش‌یابی کتاب‌های آموزش زبان ارائه شده‌‌اند نقد و سپس الگویی مناسب برای ارزش‌یابی کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی برای اهداف خاص معرفی می‌شود. سرانجام، با استفاده از همین الگو یک نمونه کتاب نقد و ارزش‌یابی می‌شود که برای اهداف خاص طراحی و تدوین شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Model-Based Evaluation of English for Specific Purposes (ESP) Books

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Mahmoodi
  • Mohammad Ahmadi Safa

چکیده [English]

English, besides other things, is the language of science. In the academic system of the countries in which English is not the mother tongue of people, teaching English for specific purposes (ESP) is very important. Therefore, development and evaluation of effective instructional materials for teaching English and improving their quality is crucially important. On the other hand, evaluation of different instructional materials including books, which are the most frequently used type of materials, requires appropriate models and frameworks. In this paper, the authors have first critically examined some of the well-known textbook evaluation models. Next, they have proposed a model for evaluating ESP books and finally, as an example, an ESP textbook is evaluated based on the proposed model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ESP
  • materials evaluation
  • text book
منابع
احمد سلطانی، میترا (1387). انگلیسی برای دانشجویان رشتة میکروبیولوژی، تهران: سمت.
 
Cunningsworth, Alan (1984). Evaluating and Selecting EFL Teaching Material, Oxford: Heinemann.
Cunningsworth, Alan (1995). Choosing Your Coursebook, Oxford: Heinemann.
Dudley-Evans, Tony and St. John, Maggie Jo (1998). Developments in English for Specific Purposes: A Multi-disciplinary Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Ellis, Rod (1997). “The Empirical Evaluation of Language Teaching Materials”, ELT Journal, 51 (1).
McDonough, Jo and Shaw Christopher (2003). Materials and Methods in ELT: a Teacher's Guide (2nd Ed.), United Kingdom: Blackwell Publishing.
Richards, Jack Croft (2001). Curriculum Development in Language Teaching, Cambridge: CUP.
Sheldon, Leslie E. (1988). “Evaluating ELT Textbooks and Materials”, ELT Journal, 42 (4).
Tomlinson, Brian (1999). “Developing Criteria for Materials Evaluation”, IATEFL Issues, 147.
Tomlinson, Brian (2003). Developing Materials for Language Teaching, London: Continuum