نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد ادبیات روسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
آنّا گورنکا که تخلص «آخماتِوا»، نامی تاتاری و کهن، را برای خود برگزید، محبوب‌ترین شاعرۀ معاصر روسیه است که «به زنان سخن‌گفتن آموخت» و به همراه نیکالای گومیلیوف و چهار شاعر دیگر مکتب آکمه‌ایسم را در روسیه بنیان نهاد. اشعار آخماتِوا دربرگیرندۀ مسائل گوناگون از جمله عشق است. در اشعار عاشقانه‌اش عشق به وطن در اوج قرار دارد. حوادث سیاسی روسیه (شوروی) سبب شد تا آخماتِوا به شاعرِ ملی و حماسه‌سرای مرثیه‌خوان معروف شود. شاعر دیدگاه‌های دینی ـ فلسفی خود دربارۀ زندگی و معنای آن را در اشعارش بیان می‌کند. دغدغۀ حفظ خاک وطن سرلوحۀ زندگی قهرمان‌های اشعار اوست. آخماتِوا که خود را «دختر شرقی» می‌نامد صاحب اشعاری با نقش‌مایه‌های شرقی است. او در مردمان شرقی معرفت و حکمت می‌یابد و طبیعت شرق برای او شگفت‌انگیز است. اشعار آخماتِوا با «دانه‌های مروارید» کلام شیخ سعدی منور است. در اشعار شرقی او طنین رود و نغمۀ عندلیب شرقی گوش‌نواز و رایحۀ یاس ایرانی روح‌نواز است. در این مقاله کوشش شده ضمن معرفی آخماتِوا و بیان ویژگی‌های شعری او، با بررسی اشعار شرقی ـ ایرانی او به علل سرودن آن‌ها، دیدگاه شاعر به طبیعت، فرهنگ، حکمت شرق، و این‌که شرق برای آخماتِوا چیست، اشاره شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Oriental Traits in the Poems of Anna Akhmatova, the Popular Russian Contemporary Poetess

نویسنده [English]

  • Marzieh Yahyapour

چکیده [English]

Anna Gurenko better known by her pen name as Akhmatova, an old Tartar name, is the most popular contemporary Russian poetess, who “taught women how to speak”. Together with Nikolai Gumilev and four other poets, she founded the School of Akmeism in Russia. Akhmatova’s poems contain various issues including love. Among her romantic poems, love of the homeland is the most prominent theme. Political affairs of Russia (Soviet) led her to be known as a national epic elegist poet. She expressed her religious-philosophical ideas about life and its meaning through her poems. Her heroes all have the concern of saving and protecting their homeland. Akhmatova, who called herself “Oriental Girl”, has poems with oriental traits. She found wisdom and knowledge among oriental people, and believed that oriental nature was wonderful. Akhmatova’s poems are illuminated with the “pearls” of Saady’s words. The sound of oriental rivers and singing of oriental birds echo in her oriental poems, and they smell of Iranian Jasmine. In this article, we have tried to introduce Akhmatova and describe some of the features of her poems. We also studied some of her oriental-Iranian poems and the reasons for saying such poems in order to learn about her idea regarding oriental nature, culture and wisdom, and find out what did the orient mean to Akhmatova

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Homeland
  • Love
  • Orient
  • Anna Akhmatova
  • Oriental traits
منابع
Ахматова, А. А. (2009). Я научила женщин говорить, Москва: ‘ЭКСМО’.
Библия (2002). Москва: Российское библейское общество.
Бондарев Алексей, Козырева Марина (2014). Связующая сила слова: Поэтические переводы Л.Н. Гумилёва классиков персидской поэзии, Тегеран: Исследовательский журнал русского языка и литературы, № 3.
Синельников, М. И. (2008). Незримое благословенье, Исламский Восток в русской поэзии, Нижний Новгород: изд, ‘Медин’, Москва: изд. ‘Наталис’.
Служевская, И. (2008). Китежанка. Поэзия Ахматовой: тридцатые годы, М.: Новое Литературное Обозрение.
Хлодовский, Р. И. (1992). Ахматова и Данте, Сборник ‘Тайны ремесла’, Ахматовские чтения, Вып. 2. с.
Эйхенбаум, Б. (2006). Анна Ахматова. Опыт анализа, С-Петербург: «Im Werden Verlag»,. http://imwerden.de