نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیارادبیات‌عربی‌دانشگا بوعلی‌سینا

چکیده


مکاتب ادبی و روش‌ها، اهداف، و ویژگی‌های آن رهاورد مغرب‌‌زمین است. با وجود این، باید به بررسی مکاتب غربی همت گماشت. در این راستا مؤلف شرقی، که برای نگارش مکاتب ادبی تلاش می‌کند، نباید ویژگی‌های بومی و محلی را در اثر خود فراموش کند. یوسف عید در کتاب المدارس الادبیة و مذاهبها، که در دو جلد نوشته شده است، انواع مکاتب ادبی غرب را بررسی کرده و تلاش نموده است ویژگی‌های ادبی مکاتب مغرب‌زمین را در مراحل ادبی عربی اجرا نماید. او جلد اول کتابش را به بررسی تئوریک و نظری مکاتب اختصاص داده است؛ جلد دوم نیز ظاهراً به بررسی و تطبیق اشعار و متون با تئوری‌ها و آرایی است که در جلد اول مطرح نموده است. این اثر اشکالاتی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم تناسب حجم و محتوای کتاب برای یک درس دوواحدی، عدم ظهور و بروز شخصیت علمی نویسنده در کتاب، عدم تناسب محتوای کتاب با توانایی‌های فراگیران به سبب وجود اصطلاحات مبهم و سخت و نبود تعریفی برای آن، یک ‌دست نبودن بررسی مکاتب ادبی در هر دو جلد کتاب، و عدم جامعیت متن مذکور. در این پژوهش، به شیوة توصیفی ـ تحلیلی به نقد و تحلیل کتاب این نویسندة گران‌قدر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical and study book, s” literary school and approach” of Joseph Eid

نویسنده [English]

  • Salah Al-ddin Abdi

چکیده [English]

Literary schools and methods and goals and characteristics is present of  the Maghreb in terms it is a land with it would have to examine the Western schools sponsored by the environmental protection organization and should not be in this regard, the author of literary schools of the East makes efforts to writing native features and their effect on local forget .Joseph Eid the author's book " are author the Easter and to review the various literary schools West and try to put  the literary characteristics of the Maghreb schools and land on the steps of the Arabic literary first volume run and assigned to theoretical and theoretical schools and check volume II apparently to review and adapt the lyrics and texts with the theory and layout that has raised a few drawbacks first volume on its effectiveness have entered most of them Be pointed to the lack of appropriateness of the volume and content of the book for a course of two and a single appearance and updated the scientific character of the authors in the book and not the appropriateness of the content the book with obscure terminology learners abilities due to a lack of definition and for it and is not a review of literary schools in two books and a lack of comprehensiveness and to point the  text in this study was to review and analysis of the book the authors dedicated to prominent descriptive manner We've divided the action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: criticism
  • literary school and approach
  • Joseph Eid
منابع
آلن، گراهام (1378). از سقراط تا سارتر، فلسفه برای همه، ترجمة پرویز بابایی، تهران: نگاه.
جیده، عبدالحمید (1980). الاتجاهات الجدیده فی الشعر العربی المعاصر، بیروت: مؤسسة نوفل.
حری، عباس (1390). اخلاق انتشار علمی، شیراز: تخت جمشید.
شنطی، محمد صالح (2001). فن التحریر العربی، ضوابطه و انماطه، المملکة العربیة السعودیة: دار الاندلس للنشر و التوزیع.
عید، یوسف (1994). المدارس الأدبیة و مذاهبها، القسم النظری و القسم التطبیقی،المجلد الاول و المجلد الثانی، بیروت: دار الفکر اللبنانی.
غیاثی، پروین و دیگران (1390). «تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دورة متوسطه از بعد تفکر انتقادی»، فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، ش 4.
فر دانش، هاشم (1382). مبانی نظر تکنولوژی آموزشی، تهران: سمت.
کبودین، بابک، محمدعلی زلفی‌گل و بیژن حاجی عزیزی (1388). «منشور اخلاقی نویسندگی؛ باید‌ها و نبایدها»، دوفصل‌نامة رهیافت، ش 4.
ملکی، حسن (1376). برنامه‌ریزی درسی، راهنمای عمل، تهران: مدرسه.
 
Maleki, H. and M. Habibipour (2007). “The basic goal of fostering critical thinking education”, Journal of Educational Innovations, No. 19, (Persian).