نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار ادبیات عربی، دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده
نقد و تحلیل انتقادی تولیدات علمی باعث شناساندن نقاط ضعف و قوت تألیفات گذشتگان گردیده، و درنتیجه اجتناب از نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، می‌توان گفت که رسیدن به کمال مطلوب در تدوین منابع دانشگاهی فقط پس از نقدهای سازنده میسر است. بر این اساس و به درخواست شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی وزارت علوم، تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی اثر هم‌کار ارجمند آقای جهانگیر امیری، نقد و بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده از نقد و تحلیل اثر فوق‌الذکر نشان می‌دهد که کتاب حاضر به ‌رغم برخی نکات قوت که بارزترین آن اختصار و تسهیل برای دانش‌جویان است، به عنوان کتابی دانشگاهی متأسفانه نواقص فراوانی در عرصه‌های شکل و محتوا دارد. مهم‌ترین نواقص شکلی این کتاب عبارت‌اند از: بندهای طولانی و چندسطری، آشفتگی و فقدان و حدت رویه در ثبت ارجاعات و معرفی شخصیت‌ها در پانوشت. مهم‌ترین نواقص محتوایی آن نیز عبارت‌اند از: فقدان فصل‌بندی دقیق و عدم ‌تسلسل منطقی مباحث در برخی فصل‌ها، انتخاب عناوین نا‌مناسب برای برخی فصل‌ها و مباحث، فقدان تناسب بین محتوای کتاب و سرفصل درس مربوطه، و در‌ نهایت فقدان تجزیه و تحلیل و نقد و در نتیجه فقدان نوآوری و تولید علم. امید است نویسندة محترم با بازبینی و برطرف نمودن نواقص مذکور باعث ارتقای کیفیت علمی این اثر دانشگاهی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reviewed the book: The History of Arabic Literature in the Era of Mamluki and Osmnns»»

نویسنده [English]

  • Sadeq Askari

چکیده [English]

Review and critical analysis of scientific production has led to the recognition of the strengths and weaknesses of past writings. and As a result, the avoidance from weaknesses and strengthen strengths will follow. thus it can be said that to receive to Ideal in the Compilation of academic resources is possible only after constructive criticisms.
So, and for response to a request from Council review of academic resources from Office of Humanities Research in the Ministry of Science, the book "History of Arabic Literature in the Era of Mamluki and Osmnns" by dear colleague, Dr. Jahangir Amiri, has been reviewed.
The results of this analysis show that this book, despite some strong points that the most appears is succinctly and facilities for students, but unfortunately has a lot of shortcomings in the areas of form and content.
The main apparent defect in this book are: Paragraphs long and multi-line, confusion and lack of uniformity in references and declaration the people and characters in footnotes. and most substantive deficiencies include: The lack of accurate timing and lack of logical sequence of topics in some chapters, the choice of titles and topics are inappropriate for some chapters, the lack of fit between the book's content and syllabus of that course, and finally the lack of analysis and criticism and thus lack of innovation and creation of knowledge.
In the hope, that Dear Author through review and remove of the listed defects cause improved scientific quality in this academic book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: History of Lliterature
  • Mamluki and Ottomans era
  • Amir Jahangir
  • Book Review
منابع
أبو سلیمان، عبد الوهاب (1378). روش تحقیق علمى به زبان عربى، ترجمة باقر حسینى و ملیحه طوسى، مشهد: دانشگاه فردوسی.
امیری، جهانگیر (1387). تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی، تهران: سمت.
الجبوری، یحیى وحید (1989). منهج البحث الأدبی و تحقیق النصوص، بیروت: دار الکتب العلمیة.
خاکى، غلامرضا (1386). روش تحقیق: با رویکردى به پایان‌نامه‌نویسى، تهران: بازتاب.
خورشیدى، عباس و دیگران (1378). روش‌هاى پژوهش در علوم رفتارى، از نظریه تا عمل، تهران: نوین پژوهش.
دلاور، على (1385). روش‌هاى تحقیق در روان‌شناسى و علوم تربیتى، تهران: پیام نور.
زرین‌کوب، عبد‌الحسین (2536). یادداشت‌ها و اندیشه‌ها، تهران: جاویدان.
سنو، أهیف (2001). محاضرات فی منهجیّة البحث، بیروت: جامعة القدّیس یوسف، معهد الآداب الشرقیة.
شلبی، أحمد (1974). کیف تکتب بحثاً أو رسالة، القاهرة: مکتبة النهضة المصریة.
صابرى، علی (1384). المنهج الصحیح فی کتابة البحث الأدبی، تهران: شرح.
ضیف، شوقی (1972). البحث الأدبی: طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره، القاهرة: دار المعارف.
قراملکى، احد فرامرز (1385). روش‌شناسی مطالعات دینى، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
مشکین‌فام، بتول (1386). البحث الأدبی؛ مناهجه و مصادره، تهران: سمت.
نادرى، عزت‌الله و مریم سیف نراقى (1372). روش‌هاى تحقیق در علوم انسانى، تهران: برد.