نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادبیات‌عربی تربیت‌مدرس تهران

2 دانشجوی‌دکتری‌عربی‌تربیت‌مدرس تهران

چکیده

چکیده
سرفصل درسی به منزلة یکی از ارکان اصلی آموزش، در کنار راه‌بردهای تدریس و کتاب‌‌های مناسب، می‌‌تواند نقش به‌‌سزایی در تحقق و پیش‌برد اهداف هر درس داشته باشد. یکی از دروس پایة رشتة زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی، که نقش کارامدی در تقویت مهارت‌‌های ترجمه، خواندن، ذوق ادبی، و سبک‌شناسی دارد، درس «متون نظم و نثر عربی» است. برای این درس هر چند سال یک‌بار از سوی شورای برنامه‌‌ریزی درسی وزارت علوم سرفصلی پیش‌نهاد می‌‌گردد، ولی با توجه به نارضایتی برخی از استادان این رشته، به نظر می‌‌رسد سرفصل موجود با اهداف مورد انتظار این درس هم‌خوانی کامل را ندارد. از این ‌‌رو نویسندگان در پژوهش حاضر می‌‌کوشند با استفاده از نظر استادان، به نقد و آسیب‌شناسی سرفصل این درس بپردازند و در نهایت سرفصلی متناسب با این درس پیش‌نهاد دهند. برخی از یافته‌‌های پژوهش نشان داد که سرفصل موجود بسیار کلی است و شایسته است در دو بخش نظم و نثر به طور جداگانه طراحی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism and Investigation of Poetic and Prosaic Texts Course Topics in the Bachelor of Arabic Language and Literature Field of Study, and Necessity of Its Revision

نویسندگان [English]

  • Isa mottaqizadeh 1
  • Sajad ismaeli 1
  • Sajad ismaeli 2

چکیده [English]

Abstract
Course topic as one of the main pillars of education, along with teaching guidelines and appropriate books can play a proper role in realization and advancement of objectives of each course.
One of the basic courses in the Bachelor of Arabic language and literature field of study which has an effective role in consolidation of translation, reading, bluestocking, and stylistics skills is Arabic Poetic and Prosaic Texts course. Every few years a set of topics is suggested for this course by the Ministry of Science Curriculum Development Council, yet due to dissatisfaction of some professors in this field of study, it seems that the available topics do not match the course objectives.
Hence, the present study with the aid of professors’ points of view attempts to criticize and survey the problems of the topics of this course and finally to suggest proper ones. Some of the research findings showed that the present course topic is too general and it should be sketched in two separate poem and prose categories.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Arabic language teaching
  • topic
  • poetry and prosaic texts
منابع
آقایی جنت‌مکان، حسین (1385). ضرورت اصلاح و بازنگری برنامة درسی رشتة حقوق در مقطع کارشناسی، چکیده مقالات کنگرة علوم انسانی، تهران.
الباز، خالد صلاح علی (2000). فاعلیة برنامج مقترح لتدریب موجهی العلوم بالمرحلة الثانویة علی استخدام مدخل التقویم الموجه بالأهداف التدریسیة، المؤتمر العلمی الرابع (31 یولیو)، التربیة العلمیة للجمیع، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، القریة الریاضیة بالإسماعیلیة، مصر.
بوقس، نجاة عبدالله محمد (1998): فاعلیة برنامج تدریبی مقترح فی تنمیة مهارات تدریس المفاهیم العلمیة لدی الطالبات المعلمات بکلیة التربیة بجدة، رسالة دکتوراه، کلیة البنات بجدة، السعودیة.
الرکابی، جودت (1986). طرق تدریس اللغة العربیة، دمشق: دار الفکر للطباعة و التوزیع و النشر.
السحرتی، مصطفی عبد اللطیف (1962). النقد الأدبی من خلال تجاربی، القاهرة.
شورای برنامه‌‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم (1389). سرفصل بازنگریشده رشتة زبان و ادبیات عربی در دانشگاهها.
الضبع، محمد (2006). المناهج التعلیمیة صناعتها و تقویمها، القاهرة: مکتبة الآنجلو المصریة.
عبدالأمیر، طباخ (2007). منهجیة البحث تقنیات و مناهج، بیروت: دارالهادی.
فلاح (1996). أسالیب تدریس اللغة العربیة، لا. م: منشورات جامعة القدس المفتوحة.
کارشناسان بخش آموزش عالی یونسکو (1384). فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان، ترجمة محمد‌رضا شاه‌پسند و ابوالقاسم شریف‌زاده، کرج: نشر آموزش کشاورزی.
معلم، ملیحه (1388). ضرورت بازنگری سرفصل دروس رشتة ادیان و عرفان، مجلة سخن سمت، ش 21، س 14.
نوروززاده، رضا و محمد آرمند (1383). نقد و بررسی برنامة درسی دورة دکتری رشتة برنامه‌ریزی درسی و فلسفة تعلیم ‌و تربیت، ارائة یک برنامة درسی پیشنهادی برای دورة دکتری برنامه‌ریزی درسی، مجلة سخن سمت، س 9، ش 13.