نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد ادبیات عربی، دانشگاه شیراز

چکیده

آثار منتشرشده در زمینة نقد ادبی دو دسته‌اند: دستة اول آثاری است که جنبة پژوهشی دارد و با بررسی زوایای گوناگون نقد ادبی و بر اساس یکی از شیوه‌های نقد ادبی به ارزیابی آثار می‌پردازد. دستة دوم کتاب‌هایی است که با طرح بعضی از مباحث اصولی و اساسی نقد ادبی صبغة آموزشی دارد. مناهج النقد الأدبی الحدیثاز نوع دوم است که در این مقاله، به سبب جهت‌گیری مناسب با دیدگاه‌های اسلام و فرهنگ کشورهای اسلامی و محتوای علمی، برای ارزیابی و نقد برگزیده شد. پس از بررسی‌های ظاهری و محتوایی و یادآوری برجستگی‌ها و برتری‌های این کتاب نسبت به آثار دیگر و ذکر بعضی از نارسایی‌ها، پیشنهادات اصلاحی‌ای ارائه شد که به نظر می‌رسد پس از بررسی و اصلاح، کتابی مناسب و مطابق با اهداف درسی برای تدریس در دورة کارشناسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticsm and Study of “Manahej al-naghd al-adabi al-hadith: ru’ya eslamiya”

نویسنده [English]

  • S.F. Mirghaderi

چکیده [English]

The published books about Literal Criticism are in two main categories: most of these books are reach in the research aspect and have studied the literal criticism from different views and have analyzed and criticized some books according to one of the criticism methods. The second set of books have attempted to outline some of the underlying issues to train literal criticism.
The book "Manahej Alnqd Adab al-Hadith" is from the second type which is studied in this article due to its proper orientation with views of Islam, Islamic culture, the culture of Islamic countries and scientific content of this paper was selected for evaluation and critique.
After studying the appearance, content and reminding the advantages and disadvantages, some editing points were offered. After the edition, the book seems to be appropriate for teaching in the Master degree courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: literal criticism
  • conformation
  • themes
  • criticizing the old New Criticism
منابع
أبوکریشه، طه مصطفی (1997). النّقد العربی التطبیقی بین القدیم و الحدیث، القاهرة: الشرکة المصریّة العالمیّة للنشر.
أحمد بدوی، أحمد (1964). أسس النّقد الأدبی عند العرب، القاهرة: مکتبة نهضة مصر بالفجالة.
الجودی، لطفی فکری محمّد (2011). نقد خطاب الحداثة، القاهرة: مؤسسه المختار.
حماد، حسن (2002). النقدالفنّی و علم الجمال، القاهره: مکتبه دارالکلمه.
حمدان، محمّد صائل (1991). قضایا النّقد الحدیث، الأردن: دار الأمل للنشر و التوزیع.
الحیدری، إبراهیم (2012). النّقد بین الحداثة و ما بعد الحداثة، بیروت: دارالساقی.
خلیل، إبراهیم محمود (2010). النّقد الأدبی الحدیث، الأردن: دارالمسیرة.
دامادی، سیدمحمّد (1379). مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی، تهران: دانشگاه تهران.
زیتون، علی مهدی (2011). فی مدار النّقد الأدبی، بیروت: دارالفارابی.
سیّاب، بدرشاکر (2000 م). الأعمال الشعریة الکاملة، بغداد: دارالحریة للطباعة والنشر.
صالح منّاع، هاشم (1994 م). بدایات فی النقد الأدبی، بیروت: دارالفکر العربی.
غفرانی الخراسانی، محمّد (1965). عبدالله بن المقفّع، القاهرة: المطبعة المصریّة.
غنیمی هلال، محمّد (1986). قضایا معاصرة فی الأدب و النّقد، القاهرة: دار نهضة مصر للطبع و النّشر.
قصّاب، ولید (2009). مناهج النقد الأدبی الحدیث: رؤیة السلامیّة، دمشق: دارالفکر.
قطب، سیّد (2003). النّقد الأدبی، أصوله و مناهجه، القاهرة: دار الشّروق.
هلسا، غالب (1984). فصولٌ فی النّقد، بیروت: دار الحداثة للطباعة و النّشر و التوزیع.